Klauzula Informacyjna dla radców prawnych i aplikantów (oraz och rodzin) zainteresowanych szczepieniem przeciwko COVID-19

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie (dalej: OIRP Lublin) ul. Wallenroda 2E, 20-607 Lublin, tel. 81-5320695, adres e-mail: poczta@oirp.lublin.pl (dalej jako „OIRP Lublin”).
 2. OIRP Lublin powołała Inspektora Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@oirp.lublin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 4. a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania i organizacji szczepień związanych ze zwalczaniem pandemii COVID-19 i przekazaniem ich do placówki medycznej wykonującej szczepienia;
 5. b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności uzyskania informacji o ilości osób zainteresowanych szczepieniami, prowadzenia bieżącej komunikacji, zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami.
 6. c) 9 ust. 2 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych dotyczących zdrowia w konkretnym celu tj. przygotowania i organizacji szczepień związanych ze zwalczaniem pandemii COVID-19 i przekazaniem ich do placówki medycznej wykonującej szczepienia
 7. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora Danych Osobowych w celu zebrania i przekazania danych osobowych radców prawnych i aplikantów (oraz ich rodzin) zrzeszonych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie, którzy wyrazili zgodę na szczepienie.
 8. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz wybrany podmiot leczniczy przeprowadzający szczepienia (PWDL), Narodowy Fundusz Zdrowia oraz inne podmioty określone przepisami prawa w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej.
 9. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa nie dłużej niż do momentu zakończenia realizacji szczepień przeciwko COVID-19. Dane przetwarzane na podstawie zgody, będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 10. Podanie danych   jest   dobrowolne, ale konieczne dla realizacji szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19). Niepodanie danych skutkować będzie brakiem zgłoszenia Pana/Pani do szczepień
 11. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 12. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 13. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 14. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.