Rzecznik Funduszu Wzajemnej Pomocy przy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie informuje, że pomoc socjalna radcom prawnym oraz aplikantom radcowskim – członkom naszej izby będzie udzielana w ramach Funduszu Wzajemnej Pomocy.

Fundusz Wzajemnej Pomocy vide uchwała Rady OIRP nr 618/XI/2022 z dnia 28.03.2022 roku przewiduje udzielanie pomocy socjalnej poprzez udzielenie zapomóg z tytułu:

  • śmierci radcy prawnego lub aplikanta radcowskiego (zapomoga pośmiertna) w wysokości 1000,00 zł ( jeden tysiąc złotych),
  • trudnej sytuacji materialnej osoby ubiegającej się o pomoc, której dochód miesięczny netto nie przekracza kwoty najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym, w roku bieżącym jest to kwota kwoty 2 363,56 zł (słownie zł: dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt sześć groszy),
  • trudnej sytuacji życiowej spowodowanej zdarzeniami losowymi w szczególności: nieszczęśliwy wypadek, choroba, utrata pracy (w przypadku osoby czynnej zawodowo)

radcy prawnego lub aplikanta.

Podstawą do ubiegania się o przyznanie zapomogi jest uzasadniony i udokumentowany wniosek o jej przyznanie, zapomoga może być przyznana do łącznej kwoty 2000,00 zł (dwa tysiące złotych) w danym roku kalendarzowym.

Aktualnie uruchamiamy możliwość składania wniosków o zapomogę dla naszych dla radców prawnych oraz aplikantów.

Zapomogi przyznawane są do wyczerpania środków Funduszu WP na dany rok kalendarzowy.

Wnioski w tej sprawie można składać drogą pocztową na adres OIRP w Lublinie lub osobiście w siedzibie Izby.

Ponadto informuję, że uchwałą KIRP nr 84/XI/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku został zniesiony Fundusz Seniora.

Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej OIRP w Lublinie (do pobrania poniżej) lub w Biurze Okręgowej Izby Radców Prawnych.

Jednocześnie informujemy o możliwości zapoznania się z Regulaminem Funduszu Wzajemnej Pomocy przy OIRP w Lublinie (do pobrania).

Irena Kopiec
Rzecznik Funduszu Wzajemnej Pomocy
przy OIRP w Lublinie