W dniu 13 maja 2019 r. odbyło się IV Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie X Kadencji.

W trakcie obrad delegaci zatwierdzili sprawozdania organów Izby z ich działalności w 2018 r. oraz jednogłośnie przyjęli „Stanowisko Zgromadzenia Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie w sprawie działań zmierzających do sanacji działalności samorządu radcowskiego na szczeblu krajowym”.

Zgromadzenie otworzył Dziekan Rady Arkadiusz Bereza, który przywitał delegatów, dziękując im za przybycie. W zgromadzeniu uczestniczyło 116 delegatów.

Na początku poruszono kilka spraw dotyczących bieżącego funkcjonowania izby, a następnie przystąpiono do realizacji zaplanowanego porządku obrad przedstawiając sprawozdania z działalności organów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

Delegaci jednogłośnie podjęli uchwały: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady z wykonania budżetu za 2018 r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. oraz w sprawie oceny działalności Rady. Niemal jednogłośnie (przy jednym głosie „wstrzymującym się”) zostały z kolei podjęte uchwały w sprawie oceny działalności pozostałych organów izby: Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i Rzecznika Dyscyplinarnego. Zgromadzenie jednogłośnie uchwaliło przedstawiony projekt budżetu oraz plan pracy Rady OIRP w Lublinie na rok 2019.

W drugiej części obrad poddano ocenie realizację stanowiska III Zgromadzenia Delegatów OIRP w Lublinie z dnia 4 czerwca 2018 r. przez organy szczebla krajowego. Dziekan Rady przedstawił odpowiedź w tej sprawie skierowaną do niego, a tym samym do delegatów w imieniu Prezydium KRRP.

Następnie omówił wydarzenia, jakie miały miejsce od czerwca 2018 r. na forum Krajowej Rady, na którym jej członkowie, w tym reprezentujący Izbę lubelską bez powodzenia przedstawiali projekty uchwał (m. in. w sprawie ograniczenia wynagrodzeń radców prawnych zaangażowanych w działalność samorządową), wykonując stanowisko III Zgromadzenia Delegatów OIRP w Lublinie.

Zaprezentowano zgromadzonym złożony proces realizacji wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych przez 8 rad okręgowych izb radców prawnych (w tym Izby lubelskiej). Wyrażono niepokój stanem samorządu radcowskiego na szczeblu krajowym i sposobem działania Krajowej Rady, a zwłaszcza jej organu wykonawczego, przejawiającym się w formie ignorowania stanowisk i postulatów organów okręgowych izb radców prawnych reprezentujących znaczną część środowiska radcowskiego.

W dyskusji głos zabrali wicedziekani rady, podkreślając brak konstruktywnych rezultatów prowadzonej przez nich korespondencji z członkami Prezydium KRRP. Obecny na zgromadzeniu członek KRRP, poinformował że od kilku miesięcy, mimo paru monitów, nie otrzymał odpowiedzi na pismo dotyczące konkretnych wydatków z budżetu Krajowej Rady. W tym zakresie do dyskusji przyłączył się także członek Wyższej Komisji Rewizyjnej. Omówiono także kwestię nabycia lokalu na potrzeby działalności KRRP przy ulicy Powązkowskiej w Warszawie, informując, że członkowie KRRP z naszej Izby, uznając standard lokalu i jego lokalizację za mało atrakcyjną, głosowali przeciw uchwale o jego zakupie.

Zapoznano Delegatów z treścią stanowiska Prezydium KRRP z dnia 9 maja 2019 r. wobec publikacji zawartych w biuletynie OIRP w Lublinie nr 1/47 2019. Zgromadzenie przyjęło do wiadomości zawarte w nim wyjaśnienia Prezydium KRRP, wnioskując o ich uzupełnienie o odpowiedzi na konkretne, postawione już pytania.

Po dyskusji i ostatecznym ustaleniu treści projektu, jednogłośnie przyjęto Stanowisko Zgromadzenia Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie w sprawie działań zmierzających do sanacji działalności samorządu radcowskiego na szczeblu krajowym.


Stanowisko
Zgromadzenia Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie
z dnia 13 maja 2019 r.

w sprawie działań zmierzających
do sanacji działalności samorządu radcowskiego na szczeblu krajowym.

Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie pozytywnie ocenia działania Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie zmierzające do demokratyzacji struktur i procesów decyzyjnych w samorządzie, a w szczególności wystąpienie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych oraz stanowisko Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych z 19 listopada 2018 r. (w załączeniu), które uznaje za własne.

Jako bulwersującą Zgromadzenie ocenia sytuację, w której postulaty przygotowane przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, jak i delegatów z izby lubelskiej, nie mogły być przedstawione na forum Zjazdu i poddane pod jego osąd, z uwagi na przebieg wydarzeń, jakie miały miejsce w dniu 10 listopada 2018 r. Przyczyną tego było m. in. wprowadzenie przez Krajową Radę w trakcie procedowania wniosku o jego zwołanie (wbrew członkom reprezentującym wnioskujące izby), nieznanych wcześniej reguł jego realizacji, w tym także o charakterze obstrukcyjnym. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd nie przyjął porządku obrad zaproponowanego przez Prezesa Krajowej Rady, ale nie odniósł się do innych propozycji delegatów, reprezentujących okręgowe izby, których rady wnioskowały o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu. Tym samym uznać należy, że wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych nie został prawidłowo zrealizowany. W czasie zebrania delegatów na Nadzwyczajny Krajowy Zjazd nie ustalono przedmiotu obrad z uwagi na brak możliwości zabrania głosu przez uprawnionych delegatów, dla których porządek obrad zaproponowany przez Prezesa Krajowej Rady nie miał znaczenia. Wiążące dla Zjazdu powinny być postulaty rad okręgowych izb, które zamierzali na forum Zjazdu zgłosić uprawnieni do tego delegaci z izb wnioskujących o jego zwołanie.

Zgromadzenie krytycznie ocenia postępowanie przedstawicieli władz krajowych, którzy sięgając do wątpliwych pod względem prawnym i etycznym metod, ograniczają debatę środowiskową o potrzebie zmian w organizacji i funkcjonowaniu samorządu radcowskiego w ramach przysługującej mu autonomii, także w zakresie realizacji stanowiska Zgromadzenia Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie z 4 czerwca 2018 r. (w załączeniu), które dostrzegało zagrożenia dla samorządu, stające się obecnie przedmiotem licznych pytań składanych w trybie dostępu do informacji publicznej. Brakiem odpowiedzialności za przyszłość samorządu było odrzucenie wniosków uchwałodawczych składanych na posiedzeniach Krajowej Rady, dotyczących ograniczenia wysokości wynagrodzeń osób funkcyjnych w samorządzie.

Zgromadzenie z niepokojem dostrzega dalsze narastanie konfliktu w samorządzie radcowskim, którego źródłem jest zawłaszczenie Krajowej Rady i jego Prezydium przez przedstawicieli kilku izb, którzy dysponując większością, podejmują decyzje, ignorując stanowiska przedstawicieli pozostałej części środowiska radcowskiego. Zanik demokracji w samorządzie, brak rzeczowej dyskusji, także z uwagi na bierność wielu członków zasiadających w organach, porzucenie koncyliacji i zwyczaju uzgadniania stanowisk w obecnej kadencji Krajowej Rady, może doprowadzić do zaprzepaszczenia dorobku samorządu radców prawnych i prowadzić do jego wewnętrznego podziału. Tym samym przypominamy, że Krajowa Rada powinna reprezentować wszystkich radców prawnych i chronić ich status zawodowy współpracując ze wszystkimi okręgowymi izbami.

Zgromadzenie zobowiązuje Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie i jej Prezydium do podjęcia działań, mających na celu realizację pkt VI wytycznych działania samorządu radców prawnych na lata 2016 – 2020, przyjętych przez Krajowy Zjazd Radców Prawnych w dniu 4 listopada 2016 r. w celu wprowadzenia zmian dotyczących:

  1. niedopuszczalności łączenia funkcji dziekana, wicedziekana, skarbnika i sekretarza rady okręgowej izby radców prawnych z funkcją prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika Krajowej Rady Radców Prawnych, dzięki czemu osoby te będą mogły skoncentrować się na obowiązkach, które są do tych funkcji przypisane (obserwacje dotyczące braku aktywności członków Prezydium Krajowej Rady, równolegle pełniących funkcje wymagające dużego zaangażowania w okręgowej izbie radców prawnych skłania do natychmiastowego wprowadzenia tej zmiany w działalności samorządu);
  2. ograniczenia liczby członków Krajowej Rady Radców Prawnych i jej Prezydium oraz określenia maksymalnej liczby członków Krajowej Rady Radców Prawnych z tej samej izby;
  3. określenia maksymalnej liczby delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych z tej samej izby;
  4. wprowadzenia zasady podejmowania uchwał Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawach istotnych dla całego samorządu kwalifikowaną większością głosów,
    stojąc jednocześnie na stanowisku, że ich uchwalenie przez właściwe organy samorządu radcowskiego powinno nastąpić przed najbliższym zwyczajnym Krajowym Zjazdem Radców Prawnych, który zostanie zwołany jesienią 2020 r. i który będzie zjazdem wyborczym.

Zgromadzenie oczekuje udostępnienia izbie lubelskiej przed najbliższym posiedzeniem Krajowej Rady Radców Prawnych sprawozdań z działalności Pana Prezesa i poszczególnych członków Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych za 2018 r. oraz informacji, o których mowa w pkt. 3 stanowiska nr 2 Dziekanów Rad, wnioskujących o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych przesłanego do członków Krajowej Rady Radców Prawnych w dniu 8 maja 2019 r. Zgromadzenie przypomina, że transparentność w działalności samorządu radców prawnych i wewnątrz ich organów polega na udzieleniu odpowiedzi na konkretne pytania, w sytuacji, gdy informacja przekazywana członkom Krajowej Rady nie pozwala znaleźć na nie odpowiedzi lub pytający nie ma możliwości pozyskania jej w inny sposób. Takie sprawozdania pozwolą na ocenę działalności tych osób na rzecz radców prawnych, oczekujących wsparcia ze strony organów samorządu, tym bardziej, że dostrzegają oni obniżający się prestiż zawodu radcy prawnego oraz stykają się z coraz trudniejszymi realiami rynku świadczenia pomocy prawnej.

W przypadku braku odpowiedzi, upoważnia się Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie do podjęcia uchwały w sprawie zawieszenia wypłaty części składki członkowskiej na finansowanie struktur, których działalność nie jest związana ściśle z zadaniami ustawowymi samorządu radcowskiego na szczeblu krajowym, nie wykluczając także zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie udziela wsparcia wszystkim radcom prawnym izby lubelskiej oraz Dziekanowi i jej organom w działaniach, mających na celu realizację niniejszego stanowiska.


Pliki do pobrania