W dniu 6 grudnia br. odbędzie się posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych. Przedstawiciele okręgowych izb: lubelskiej, gdańskiej, szczecińskiej, krakowskiej, bydgoskiej, białostockiej i wałbrzyskiej, licząc na wsparcie przedstawicieli izby kieleckiej i łódzkiej, a także innych izb złożyli projekt dotyczący:

  1. obniżenia składki aplikantów radcowskich do wysokości 5 zł oraz
  2. zmniejszenia przesyłanej części składki radcowskiej do Krajowej Rady do wysokości 15 %.

Obecnie na potrzeby Krajowej Rady przekazuje się aż 30 % wszystkich należnych składek od radców prawnych i aplikantów zrzeszonych w izbach, co łącznie stanowi ponad 12.000.000 zł.

Złożony projekt uzasadniono brakiem aktywności Krajowej Rady i jej Prezydium https://kirp.pl/o-samorzadzie/organy-ustawowe-i-regulaminowe/prezydium-krajowej-rady-radcow-prawnych/ w powiązaniu ze zbyt wysokimi wydatkami z tytułu wynagrodzeń działaczy na szczeblu krajowym oraz koniecznością finansowego wzmocnienia okręgowych izb, na których potencjale obecnie opiera się działalność naszego samorządu związana ze sferą świadczenia pomocy prawnej i ochroną wizerunku zawodu radcy prawnego.

Projekt zmian uchwały w sprawie podziału składki członkowskiej z uzasadnieniem – do pobrania tutaj.

Wszystkie wydarzenia organizowane w Izbie lubelskiej są finansowane lub dofinansowywane ze środków Izby. Są to w szczególności nieodpłatne szkolenia radców prawnych, w tym uruchomione ostatnio „webinaria”, czasopismo „Prawnik”, promocja zawodu radcy prawnego i działalność samorządu w środowisku lokalnym, edukacja prawna oraz wszystkie imprezy i spotkania integracyjne (Piknik Radcowski, Gwiazdka dla dzieci, Bal karnawałowy itd.). Są to tylko przykłady aktywności izby z jakimi spotyka się i z których bezpośrednio lub pośrednio korzysta radca prawny.

Działalność Prezydium Krajowej Rady (posiedzenia in pleno Krajowej Rady odbywają się 4 razy w roku) nie jest zauważalna w oczach radców prawnych na żadnej istotnej płaszczyźnie. Izba lubelska odprowadza rocznie do struktur krajowych ponad 534.000 zł (środki te nie są dystrybuowane w odwrotnym kierunku), a zatem postulowana zmiana pozwoliłaby na zwiększenie środków operacyjnych Izby lubelskiej o kwotę 267.000 zł rocznie, co w sposób niewątpliwy wpłynęłoby na intensywność działań na rzecz naszych członków, a także unowocześnianie sposobu funkcjonowania Izby w kontaktach z radcami prawnymi (e-administracja).

W naszej ocenie zmniejszenie dochodów Krajowej Rady nie wpłynie w istotny sposób na jakość jej funkcjonowania, o ile zostaną podjęte działania w celu:

  • zmniejszenia wynagrodzeń, zwłaszcza tych których wysokość nie jest uzasadniona nakładem pracy,
  • ograniczenia składu osobowego niektórych organów, których funkcjonowanie w sposób istotny obciąża budżet KRRP,
  • racjonalizacji wielu wydatków oraz
  • likwidacji agend i komórek organizacyjnych działających w sferach, które do zadań ustawowych Krajowej Rady nie należą.

Pliki do pobrania