W ostatnich dniach 8 rad okręgowych izb radców prawnych podjęło uchwały wnioskujące o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych. W izbach tych zrzeszonych jest kilkanaście tysięcy radców prawnych. Wniosek został formalnie złożony do Krajowej Rady Radców Prawnych w dniu 18 września 2018 r.

I

Wnioskujący postulują, aby Zjazd rozważył zmiany, w przyjętych na zjeździe zwyczajnym w listopadzie 2016 r., wytycznych działania samorządu radcowskiego. Uzasadnia się to nowymi wyzwaniami jakie stoją przed samorządem i zawodem radcy prawnego w obliczu dokonujących się zmian w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości.

Wytyczne określają także kierunki działalności Krajowej Rady Radców Prawnych, której zadaniem powinna być realizacja zadań ustawowych określonych w art. 60 w związku z art. 41 ustawy o radcach prawnych w obliczu coraz bardziej widocznej pauperyzacji zawodu radcy prawnego i zmian na rynku świadczenia pomocy prawnej. Wykonywanie innych zadań samorządu powinno pozostać we właściwości izb radców prawnych, której organy są zawsze bliżej radców prawnych i aplikantów. Taki podział zadań – wynikający z ustawy – pozwoli wreszcie organom krajowym obecnej kadencji na właściwe i skuteczne – z uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych – reprezentowanie całego samorządu radcowskiego.

W tej sprawie wyraźne stanowisko zajęło już III Zgromadzenie Delegatów OIRP w Lublinie w dniu 4 czerwca 2018 r., postulując o wprowadzenie przez KRRP zmian w przepisach prawa wewnętrznego samorządu radców prawnych w ramach ustawowej autonomii samorządu radcowskiego. Przedłożenia te, zgłoszone przez kilkunastu członków KRRP, w tym przedstawicieli Izby Lubelskiej będą rozpoznane na posiedzeniu Krajowej Rady w dniach 21-22 października 2018 r.

II

Uchwały rad okręgowych izb radców prawnych z Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Kielc, Krakowa, Lublina, Szczecina i Wałbrzycha wnioskują też o umieszczenie w porządku zjazdu zmian w przepisach dotyczących przeprowadzania wyborów do organów samorządu oraz zasad podejmowania przez nie uchwał. Zmiany powinny skutkować większą demokratyzacją procesu wyborczego, zaś na szczeblu krajowym m.in zapewnieniu należytej reprezentacji we władzach samorządu, a tym samym udziału w podejmowaniu kluczowych decyzji korporacyjnych, przedstawicieli wszystkich, w tym średnich i mniejszych, izb. Obecna kadencja władz krajowych samorządu radcowskiego upłynie w 2020 r i wówczas już miałaby obowiązywać znowelizowana ordynacja wyborcza.

III

Ważna dla wnioskujących izb – co wynika z uzasadnień uchwał – jest również rocznica 100.lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w obchodach których nie powinno zabraknąć głosu radców prawnych, jako największego samorządu prawniczego w kraju.

IV

Taka oddolna inicjatywa zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu zgodnie z obowiązującą ustawą, wymaga wniosku co najmniej jednej trzeciej z 19 rad okręgowych izb. Mamy z nią do czynienia po raz pierwszy w ponad 35-letniej działalności samorządu radców prawnych. Podjęcie takiego kroku, już przez osiem rad okręgowych izb radców prawnych, jest decyzją głęboko przemyślaną i w ocenie Wnioskujących niezbędną dla wzmocnienia i lepszego funkcjonowania samorządu radcowskiego, zwłaszcza na szczeblu krajowym.

Dziekan Rady OIRP w Lublinie
dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. nadzw.

Pliki do pobrania