Poszukujemy prawnika pragnącego zawodowo rozwijać się i specjalizować w obsłudze przedsiębiorców.

 

Oczekujemy:

– bardzo dobrej znajomości Kodeksu cywilnego,

– bardzo dobrej znajomości prawa konsumenckiego (z perspektywy przedsiębiorcy),

– bardzo dobrej znajomości Kodeksu spółek handlowych,

– umiejętności korzystania z narzędzi i baz danych przydatnych w pracy prawnika,

– bardzo dobrej znajomości języka angielskiego,

– zaangażowania oraz rzetelnego podejścia do powierzonych zadań.

 

Oferujemy:

– pracę w pełnym wymiarze godzin, z uwzględnieniem zajęć na aplikacji,

– możliwość rozwoju zawodowego dzięki współpracy z doświadczonymi specjalistami,

– możliwość zdobycia doświadczenia w obsłudze przedsiębiorców,

– przyjazną atmosferę pracy.

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy z kancelarią proszone są o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres email: biuro@kancelariaporebski.pl.

Z góry dziękujemy za nadesłane zgłoszenia i jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że w związku z Pana/-i udziałem w procesie rekrutacji organizowanym przez Porębski i Wspólnicy Spółkę komandytową z siedzibą w Warszawie (00-232), przy ul. Ciasnej 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000517006, REGON: 147346055, NIP: 7010433135, podmiot ten będzie przetwarzać następujące dane osobowe umieszczone w dokumentach rekrutacyjnych (CV, liście motywacyjnym itp.), przekazanych przez Pana/-ią w toku rekrutacji:

 • imię (imiona) i nazwisko;
 • datę urodzenia;
 • dane kontaktowe podane przez Pana/-ią;
 • wykształcenie (w tym: nazwę szkoły i rok jej ukończenia, zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy);
 • kwalifikacje zawodowe;
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia (w tym: okresy zatrudnienia oraz zajmowane stanowiska);
 • dane inne niż dane wskazane w pkt od 1) do 6), które udostępni Pan/-i dobrowolnie na wniosek Administratora albo z własnej inicjatywy np.: informacja o znajomości języków obcych (o ile nie stanowią one danych o kwalifikacjach zawodowych), informacje o Pana/-i umiejętnościach oraz osiągnięciach zawodowych itp.

 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami o przetwarzaniu Pana/-i danych osobowych:

 1. Administratorem Pana/-i danych osobowych jest Porębski i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-232), przy ul. Ciasnej 6, KRS 0000517006 (dalej: „Administrator”).
 2. Administrator nie powołał inspektora ochrony danych. Może się Pan/-i skontaktować z Administratorem pod adresem e-mail: biuro@kancelariaporebski.pl we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz w związku z wykonywaniem praw, o których mowa poniżej.
 3. Administrator przetwarza Pana/-i dane osobowe na podstawie:
 4. w odniesieniu do danych osobowych wskazanych w pkt od 1) do 6) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej w skrócie: „RODO”), tj. w celu realizacji przez Administratora procesu rekrutacyjnego zmierzającego do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
 5. w odniesieniu do danych osobowych wskazanych w pkt 7) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. na podstawie Pana/-i zgody, wyrażonej przez wyraźne działanie polegające na przesłaniu dokumentów rekrutacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji na wskazane powyżej stanowisko, zmierzającego do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
 6. Pana/-i dane osobowe mogą być udostępniane lub powierzane następującym kategoriom odbiorców: zaufanym partnerom Administratora, czyli podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w szczególności usługi informatyczne, rekrutacyjne, hostingowe, księgowe, prawne, dostawcom Administratora, właściwym organom i instytucjom państwowym.
 7. Pana/-i dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 1 miesiąca od zakończenia procesu rekrutacyjnego, z zastrzeżeniem krótszego okresu przetwarzania danych o których mowa w pkt 7) w przypadku wycofania przez Pana/-ią zgody na ich przetwarzanie.
 8. Przysługuje Panu/-i prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a w zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1) lit. a) RODO) również prawo do przenoszenia danych, jeżeli dane osobowe przetwarzane są w sposób zautomatyzowany.
 9. Przysługuje Panu/-i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora.
 10. Podanie danych osobowych wskazanych w pkt od 1) do 6) jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów Kodeksu pracy w celu realizacji procesu rekrutacyjnego, a niepodanie ww. danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy o pracę z Administratorem. Podanie danych osobowych wskazanych w pkt 7) w celu realizacji procesu rekrutacyjnego jest dobrowolne, nie ciąży na Panu/-i ani prawny ani umowny obowiązek ich podania.
 11. Nie podlega Pan/-i decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu jego danych osobowych, w tym profilowaniu, i która wywoływałaby wobec Pana/-i skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Pana/-ią wpływała.
 12. W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), przysługuje Panu/-i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez złożenie Administratorowi oświadczenia w tym zakresie. Cofnięcie udzielonej zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.