Koleżanki i Koledzy – Seniorzy

Informuję, że zgodnie z komunikatem Prezesa GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie netto w III kw. 2019 roku wyniosło w zaokrągleniu do pełnych złotych 4.029,00 zł i jest to kwota graniczna uprawniająca do ubiegania się o pomoc z Funduszu Seniora w 2020 r.

Nie uległa natomiast wysokość udzielanej pomocy radcom prawnym – seniorom i jest nią kwota wolna od podatku od osób fizycznych, tj. 2.280,00 zł. w roku.

Rzecznik Funduszu Seniora
Irena Kopiec