Okręgowa Izba Radców w Lublinie uprzejmie przypomina, że  31 grudnia 2023 r. upływa termin trzyletniego cyklu szkoleniowego za lata 2021-2023.

Zgodnie z art. 14 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, radca prawny obowiązany jest wypełniać obowiązek doskonalenia zawodowego na zasadach określonych przez właściwy organ samorządu, w tym mając na względzie § 5 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku – uzyskać w każdym cyklu szkoleniowym minimum 40 punktów szkoleniowych.

 

Z uwzględnieniem ustępów 4 i 5 § 5 w/w Regulaminu:

  • radca prawny wpisany na listę radców prawnych w trakcie cyklu szkoleniowego jest obowiązany do uzyskania punktów szkoleniowych w liczbie proporcjonalnej do okresu pozostałego do końca tego cyklu, liczonego w pełnych miesiącach kalendarzowych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono ślubowanie;
  • z obowiązku doskonalenia zawodowego zwolnieni są wyłącznie radcowie prawni będący emerytami, rencistami lub pobierającymi świadczenie przedemerytalne, którzy nie wykonują zawodu.

Zmniejszenie wymaganej liczby punktów następuje także w przypadkach wymienionych w § 8 Regulaminu (urlop macierzyński, rodzicielski i wychowawczy, niezdolność do pracy z powodu choroby  trwającej dłużej niż 1 miesiąc, zawieszenie prawa do wykonywania zawodu na podst. art. 28 ust. 1 ustawy o radcach prawnych).

Zgodnie z § 4 Regulaminu wypełnianie obowiązku doskonalenia zawodowego obywa się również poprzez udział radcy prawnego w szkoleniu organizowanym przez podmiot inny niż organ samorządu radców prawnych, co wymaga potwierdzenia w formie zaświadczenia wystawionego przez organizatora.

Radca prawny jest zobowiązany do przedłożenia Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie wymaganych Regulaminem zaświadczeń, oświadczeń  lub innych dokumentów potwierdzających doskonalenie zawodowe w formie określonej Regulaminem niezwłocznie po jego odbyciu, a za ostatni rok cyklu szkoleniowego w terminie do 31 stycznia roku następującego po zakończeniu danego cyklu szkoleniowego(§ 9 Regulaminu).

W ciągu 6 miesięcy po zakończeniu cyklu szkoleniowego sporządzane są wykazy radców prawnych, którzy nie wypełnili obowiązku doskonalenia zawodowego (zgodnie z § 15 Regulaminu), które następnie przekazywane są Rzecznikowi Dyscyplinarnemu, w celu ewentualnego wszczęcia postępowań dyscyplinarnych lub wystąpienia do Dziekana z wnioskiem o udzielenie radcy prawnemu ostrzeżenia.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie zwraca się z uprzejmą prośbą o niedoręczanie zaświadczeń o odbytych szkoleniach poza naszą Izbą w razie uzyskania 40 punktów szkoleniowych w obecnym cyklu (w/w punkty szkoleniowe nie zostaną wpisane w systemie Extranet).

 

Przydatne linki:

Regulamin zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu: https://oirp.lu/dla-radcow/doskonalenie-zawodowe/doskonalenie-zawodowe-dokumenty

Aktualna liczba punktów – zakładka doskonalenie zawodowe: https://radcy.kirp.pl/index/index/wybor_izby/lublin

Szkolenia i webinaria: https://rejestracja.oirp.lu

Szkolenia e-learningowe: https://lms.oirp.lu

Wykaz szkoleń organizowanych przez inne Izby zamieszczony na stronie KIRP: https://kirp.pl/doskonalenie-zawodowe/szkolenia-oirp