W dniach 1-2 grudnia br. w Lublinie odbyła się międzynarodowa konferencja “INCUBATING FREEDOM – Post War Innovative Transformation of Ukraine”. Wydarzenie poświęcone było wspólnym działaniom polsko-ukraińskim w obszarze technologii informatycznych i edukacji w zakresie IT. Konferencję zorganizowała Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” wspólnie z Ukraińską Fundacją Talentów, Prezydentem Miasta Lublin i partnerami akademickimi z Polski i Ukrainy.

Podczas wydarzenia odbywały się panele merytoryczne, w których wzięli udział krajowi i zagraniczni eksperci z różnych dziedzin oraz przedstawiciele instytucji, uczelni oraz podmiotów zaangażowanych w pomoc dla Ukrainy.

W panelu pn. “Ukrainian refugees in Europe and Poland – challenges and solutions: Lublin experience” dyskutowali: Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie Arkadiusz Bereza (także jako przewodniczący zespołu ds. pomocy Ukrainie działającego na UMCS) oraz przedstawiciele Urzędu Miasta i Uniwersytetu Medycznego.

Dziekan A. Bereza podkreślił ogromne wyzwanie, jakie postawił kontekst wojenny przed mieszkańcami naszego regionu. Wynikało to z położenia geograficznego Lublina oraz czterech przejść granicznych funkcjonujących na Lubelszczyźnie. Pomoc dla uchodźców w pierwszym okresie opierała się na wielkiej ofiarności społecznej, stąd konieczna była koordynacja tych działań. Dlatego też już od pierwszych dni wojny władze UMCS podjęły szereg wielopłaszczyznowych działań wspierających ukraińską społeczność akademicką oraz osoby dotknięte wojną w Ukrainie. Jedną z form wsparcia było zapewnienie szybkiej pomocy prawnej dla osób, które znalazły się w Polsce w związku z działaniami militarnymi na Ukrainie. W tym celu Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie, we współpracy z Uczelnią, zapewniła wsparcia prawne osobom potrzebującym. Pomoc prawna, realizowana przez lubelskich radców prawnych była praktycznie całodobowa (za pomocą rozpowszechnionego numeru infolinii i adresu email). Lubelscy radcy prawni i adwokaci udzielali również informacji prawnych również na granicy, w przygranicznych punktach recepcyjnych, a później w czasie ustalonych dyżurów w punktach recepcyjnych uruchomionych w innych miastach. Podkreślał efekty dobrej współpracy (także w zakresie organizacji pomocy humanitarnej) uczelni, samorządów prawniczych oraz organizacji pozarządowych.