Projekt dotyczący zmiany sposobu finansowania Krajowej Rady przez okręgowe izby, a faktycznie przez wszystkich radców prawnych oraz ograniczenia składki samorządowej aplikantów w okresie aplikacji (do 5 zł miesięcznie) został odrzucony na posiedzeniu Krajowej Rady w dniu 6 grudnia 2019 r.

Wnioskodawcy dążyli do zmniejszenia przesyłanej na szczebel krajowy części należnej składki radcowskiej z 30 % do 15 %, wnosząc o przygotowanie alternatywnego budżetu Krajowej Rady przed jej posiedzeniem. Powód braku realizacji tego wniosku przez Panią Skarbnik nie jest znany i tak pozostanie. Wnioskodawcy uzasadniali projekt niewielką aktywnością członków Prezydium Krajowej Rady, wysokimi wynagrodzeniami działaczy, często nieproporcjonalnymi do realizowanych zadań, finansowania obszarów które nie należą do zadań Krajowej Rady oraz koniecznością wzmocnienia okręgowych izb, na których potencjale obecnie opiera się działalność samorządu. Z perspektywy Lublina oznaczało to wzmocnienie finansowe naszej izby na poziomie ok. 267.000 zł, z przeznaczeniem tej kwoty na działalność na rzecz radców prawnych i aplikantów.

Wzorem wydarzeń związanych z Nadzwyczajnym Krajowym Zjazdem z listopada 2018 r. podjęto próbę skreślenia tego punktu z porządku obrad bez przeprowadzenia dyskusji, mimo że projekt został zgłoszony w terminie i odpowiednio uzasadniony. Ostatecznie przeprowadzono niezbyt przyjazną dyskusję, skoncentrowaną na wydatkach KRRP, a nie potrzebach okręgowych izb oraz możliwości efektywniejszego zagospodarowania przez nie środków aniżeli robi to szczebel krajowy samorządu. Nie znalazła także uznania propozycja połączenia tego punktu z rozpatrywaniem budżetu, czy też przesunięcia uchwalenia budżetu na następne posiedzenie ze względów formalnych tj. przesłania projektu budżetu 2 dni przed posiedzeniem i to bez materiałów źródłowych.

Projekt zmian został skrytykowany przez dziekanów 9 okręgowych izb: poznańskiej, warszawskiej, wrocławskiej, zielonogórskiej, koszalińskiej, opolskiej, olsztyńskiej, rzeszowskiej i toruńskiej. W istocie reprezentują Prezydium Krajowej Rady, gdyż w nim zasiadają osobiście lub przez swoich przedstawicieli. Oświadczyli, że mają „świadomość, że obecna wysokość środków ze składek pozwala izbom efektywnie wykonywać samorządowe obowiązki”, zaś aplikanci „wspierając samorząd, mają jednocześnie świadomość poziomu kosztów związanych z jego funkcjonowaniem”. Jest to sprawa o charakterze wewnątrzsamorządowym, lecz sposób argumentacji przy samym wprowadzeniu i odrzuceniu projektu znacznie odbiegał od standardów, jakie powinny towarzyszyć takiej debacie w naszym samorządzie.

Po odrzuceniu w/w projektu, w następnym dniu, przyjęto budżet Krajowej Rady bez większych zmian, z dodatkowym ekstraordynaryjnym upoważnieniem dla Prezydium Krajowej Rady do wydatkowania kwoty 2.510.000 zł na koszty adaptacji lokalu, jaki został zakupiony na potrzeby siedziby KIRP przy ul. Powązkowskiej. Tak skończyły się Mikołajki w Warszawie.