Koleżanki i Koledzy

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie wraz z Radami OIRP w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Kielcach, Szczecinie i Wałbrzychu, złożyła wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Radców Prawnych, w trybie art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych. Argumenty przemawiające za zwołaniem Nadzwyczajnego Zjazdu zostały Państwu przekazane w poprzednim komunikacie.

Celem zwołania Zjazdu było przeprowadzenie poważnej debaty nad sprawami i problemami samorządu radcowskiego, a w szczególności sposobem realizacji przez organy samorządu zadań wynikających z art. 41 ustawy. Ta inicjatywa, stanowiła próbę przekazania najwyższemu organowi samorządu obrazu sytuacji w KRRP, na której posiedzeniach (odbywających się 4 razy do roku) nie ma miejsca na rzeczową dyskusję o sytuacji radców prawnych i sposobie działania samorządu, zaś wszelkie przedłożenia są odrzucane tylko dlatego, że zostały one zgłoszone przez “mniejszość”. Zamiarem wnioskodawców było nadanie nowego impulsu do bardziej aktywnej działalności samorządu radcowskiego i odbudowania pozycji, jaką niegdyś zajmował w debacie publicznej.

Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych został złożony 18 września 2018 r.

Mimo 2-miesięcznego ustawowego terminu na zwołanie Zjazdu na posiedzeniu w dniach 21-22 września 2018 r. Krajowa Rada Radców Prawnych nie podjęła żadnych czynności w tym kierunku.

Uczyniono to dopiero po miesiącu, na posiedzeniu w dniu 13 października 2018 r. odrzucając jednocześnie punkt projektu wskazujący na konieczność zwołania dwudniowego Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu.

Jednocześnie Krajowa Rada, po raz pierwszy w historii, uchwaliła Regulamin Krajowego Zjazdu, a więc organu ją kreującego. Projekt przesłano w godzinach popołudniowych poprzedzających dzień posiedzenia Krajowej Rady, a jego uzasadnienie nadal nie jest znane. Pomijając szereg wątpliwości dotyczących jego treści, to tzw. „większość” zignorowała fakt, że nadal obowiązuje Regulamin uchwalony przez Krajowy Zjazd w 2013 r., a więc akt wyższej rangi w strukturze prawa samorządowego, regulujący tożsamą materię.

Nowy Regulamin nałożył na Rady Okręgowych Izb, które podjęły uchwały o zwołaniu Zjazdu, szereg obowiązków o charakterze organizacyjnym, w tym obowiązek przygotowania projektów uchwał zjazdowych. Pomimo przekonania o bezprawności takiego działania, co znajduje odzwierciedlenie w stanowisku z 26 października 2018 r. Rady OIRP w Lublinie, przedłożyła ona w terminie projekty uchwał wraz z uzasadnieniem. Projekty te miały być podstawą merytorycznej dyskusji na Krajowym Zjeździe.

Nadzwyczajny Zjazd został zwołany na dzień 10 listopada 2018 r. na godzinę 12.00. Już samo zwołanie Zjazdu na jeden dzień, stanowiło wyraz braku szacunku dla delegatów na Zjazd, a przede wszystkim bagatelizowania wagi problemów, które miały być przedmiotem jego obrad.

Po otwarciu Zjazdu przez Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Macieja Bobrowicza powitano byłych Prezesów KRRP mec. Jacka Żuławskiego i mec. Dariusza Sałajewskiego, którzy zaszczycili Zjazd swoją obecnością, ale nie dane było im zabrać głos. Nie odczytano również listu b. Prezesa KRRP Zenona Klatki, który został skierowany do Delegatów na Zjazd.

Następnie przyjęto przez aklamację stanowisko dotyczące stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości (http://kirp.pl/po-nadzwyczajnym-zjezdzie-radcow-prawnych). Wnioskujące rady wskazywały w swych uchwałach na taką potrzebę, nie widząc wcześniejszej aktywności w tym kierunku władz krajowych samorządu radcowskiego.

Po dokonaniu wyboru komisji mandatowej ogłoszono przerwę, która trwała około 2 godziny. Około godz. 15:00 wznowiono obrady i dokonano wyboru Prezydium Zjazdu, w składzie zaproponowanym przez Prezesa KRRP tj. Przewodniczący Marek Wikiński (OIRP Warszawa), zastępcy: Tomasz Scheffler (OIRP Wrocław) i Andrzej Pieścik (OIRP Poznań) oraz sekretarz. W składzie nie znalazł się żaden przedstawiciel izb wnioskujących o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu, co zapowiadało dalszy scenariusz wydarzeń, w którym nie widziano rozwiązania kompromisowego.

Tym samym zgłoszona wcześniej w sposób nieformalny (Prezydium Zjazdu nie było jeszcze wówczas ukonstytuowane) propozycja zarządzenia przerwy (maksymalnie do 30 kwietnia 2019 r.), po to aby w specjalnej komisji poddać projekty dalszym konsultacjom i ocenie eksperckiej oraz umożliwić Delegatom ich głębszą analizę, ewentualnie złożenie przez nich własnych projektów zmian w prawie samorządowym, a następnie przeprowadzenie rzeczowej dyskusji – nie znalazła uznania w „oczach” bliżej nieokreślonej grupy decydentów. Było to o tyle dziwne, że o potrzebie takiej analizy podniesionych problemów mówiło także oficjalne stanowisko Prezydium KRRP, które jak się okazało zostało przyjęte tylko dla pozoru.

Przewodniczący Zjazdu odczytał treść wniosku z proponowanym porządkiem obrad, który poddał pod głosowanie. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 105 delegatów, przeciw 177, wstrzymało się 7 delegatów. Po ogłoszeniu wyników głosowania Przewodniczący stwierdził, że porządek nie został przyjęty i natychmiast (zapewne w celu uniemożliwienia zgłoszenia jakiekolwiek wniosków) zamknął Zjazd nakazując wyprowadzenie sztandaru Krajowej Izby Radców Prawnych. Czynności te zajęły około 15 minut.

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd został zwołany, ale de facto się nie odbył. Rzeczywiście ten Krajowy Zjazd okazał się „nadzwyczajny”, a można nawet powiedzieć „historyczny”, przypominając nieco sesję niemą sejmu grodzieńskiego z 1793 r. – ostatniego Sejmu Rzeczypospolitej.

Nie ma potrzeby relacjonowania i dalszej oceny przebiegu Zjazdu. Relacje takie znajdują się już w mediach. Dość wierny opis Zjazdu znajduje się także na stronie internetowej OIRP w Wałbrzychu (http://oirp.walbrzych.pl/2018/11/12/argument-sily-i-strach-na-nadzwyczajnym-krajowym-zjezdzie/). Komentarze znajdują się na także na stronach innych okręgowych izb.

Sytuacja samorządu radcowskiego po Zjeździe zostanie omówiona na posiedzeniu naszej Rady w dniu 19 listopada 2018 r.

Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie
dr hab. Arkadiusz Bereza prof. nadzw.

Polecamy lekturę następujących artykułów:

 1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych. Dlaczego? Przesłanki wniosku o zwołanie. Odpowiedzi – https://oirp.lublin.pl/komunikat-nkzrp
 2. Czas próby – czas refleksji – https://oirp.krakow.pl/dzialy/dla-spoleczenstwa/czas-proby-czas-refleksji/
 3. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych – https://oirp.lublin.pl/aktualnosci/nadzwyczajny-krajowy-zjazd-radcow-prawnych
 4. W sobotę Nadzwyczajny Zjazd Radców Prawnych – https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/radca-prawny-w-sobote-zjazd-samorzadu,325369.html
 5. Radcowie prawni muszą wyjść z cienia – https://oirp.lublin.pl/aktualnosci/radcowie-prawni-musza-wyjsc-z-cienia
 6. Bereza: Czy Nadzwyczajny Zjazd wzmocni samorząd radcowski? – https://www.rp.pl/Radcowie/311099940-Bereza-Czy-Nadzwyczajny-Zjazd-wzmocni-samorzad-radcowski.html
 7. Rozłam w samorządzie radcowskim? Nadzwyczajny Zjazd bez merytorycznych decyzji – https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/rozlam-w-samorzadzie-radcowskim-nadzwyczajny-zjazd-bez,327825.html
 8. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych: delegaci nie zgodzili się na przyjęcie porządku obrad – https://www.rp.pl/Radcowie/311109981-Nadzwyczajny-Krajowy-Zjazd-Radcow-Prawnych-delegaci-nie-zgodzili-sie-na-przyjecie-porzadku-obrad.html
 9. Radcy bez prawa do głosu – Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych zamknięty niedługo po otwarciu – https://www.rp.pl/Radcowie/311129974-Radcy-bez-prawa-do-glosu—Nadzwyczajny-Krajowy-Zjazd-Radcow-Prawnych-zamkniety-niedlugo-po-otwarciu.html
 10. OIRP Białystok: Smutny dzień w historii samorządu – https://web.facebook.com/oirpBialystok/posts/2052810021442674
 11. OIRP Białystok: Informacja o Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Radców Prawnych – http://www.oirp.bialystok.pl/2667-informacja-o-nadzwyczajnym-krajowym-zje%C5%BAdzie-radc%C3%B3w-prawnych
 12. OIRP Bydgoszcz: https://web.facebook.com/OIRPBYDGOSZCZ/posts/2828115850547800
 13. OIRP Gdańsk: Informacja po Nadzwyczajnym Zjeździe Radców Prawnych – http://oirp.gda.pl/wiadomosci/informacja-po-nadzwyczajnym-zjezdzie-radcow-prawnych/
 14. OIRP Kraków: Zjazd niemy – https://web.facebook.com/oirp.krakow/posts/1953366164732594
 15. OIRP Wałbrzych: Argument siły i strach na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe – http://oirp.walbrzych.pl/2018/11/12/argument-sily-i-strach-na-nadzwyczajnym-krajowym-zjezdzie/