10 listopada 2018 r. odbędzie się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych. To pierwszy raz w historii naszego samorządu, kiedy do jego zwołania doszło na wniosek rad okręgowych izb radców prawnych. Jednym z wnioskodawców jest Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

Nie jest przypadkiem, że wystąpiono o zwołanie Krajowego Zjazdu w tym terminie. Zbliżająca się rocznica 100.lecia odzyskania przez Polskę niepodległości wymaga stanowiska najwyższego organu samorządu radców prawnych.

Nie jest to jedyna przyczyna zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu. Zmieniające się otoczenie ustrojowe i prawne, a także przemiany zachodzące w naszym samorządzie, wymagają odpowiednich reakcji, które są obecnie niewystarczające ze strony organów krajowych samorządu radcowskiego.

Niezbędne jest – zdaniem wnioskujących rad – podjęcie szerokiej debaty nad kierunkowymi wytycznymi działania samorządu radcowskiego w najbliższych latach, a także regulacjami wewnętrznymi, które powinny zapewniać współudział wszystkich okręgowych izb radców prawnych w podejmowaniu najważniejszych decyzji dotyczących samorządu, w celu zapewnienia jednolitości jego działania.

Krajowa Rada Radców Prawnych będąca zobligowana do uwzględnienia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu, podjęła działania mające na celu jedynie formalną jego realizację, nie zapewniając możliwości materialnego wykonania wniosku i rozpatrzenia objętych wnioskowanym porządkiem obrad spraw z należytą powagą. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd zwołany został wyłącznie na jeden dzień, a jego rozpoczęcie przewidziane jest dopiero w południe. Odbierać należy to jako działanie celowe, ograniczające debatę na temat obecnego stanu samorządu radcowskiego i jego organów na szczeblu krajowym.

Nie sposób pominąć faktu, że Krajowa Rada Radców Prawnych, nie zważając na obowiązywanie Regulaminu Obrad Krajowego Zjazdu Radców Prawnych uchwalonego właśnie przez ten organ, uchwaliła dodatkowo, regulujący tożsamą materię, Regulamin Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, który pozwala na ograniczenie swobody dyskusji oraz nie daje możliwości wcześniejszego składania projektów przez delegatów na Zjazd.

Nie mogąc pozostać wobec powyższego obojętna, na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 26 października 2018 r., Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych podjęła stanowisko, w którym za nielicujący z powagą samorządu radcowskiego uznała sposób rozpatrzenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, utrudnianie jego realizacji przez Prezesa i Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych oraz tryb procedowania nad projektami uchwał o zwołaniu Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych i Regulaminu Krajowego Zjazdu Radców Prawnych przez Krajową Radę Radców Prawnych. Zwrócono także uwagę, że zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu wyłącznie na jeden dzień to przejaw zlekceważenia, nie tylko delegatów biorących udział w Zjeździe, ale przede wszystkim problemów, z którymi boryka się samorząd, jak i wyzwań, które przed nim stoją.

Wraz ze stanowiskiem przekazano projekty uchwał pod obrady Krajowego Zjazdu, których celem jest sanacja samorządu na szczeblu krajowym. Przedłożone projekty gwarantują partycypację we współdecydowaniu o sprawach istotnych dla samorządu wszystkim okręgowym izbom radców prawnych, usprawnienie funkcjonowania samorządu na szczeblu krajowym, jak również stawiają przed naszym samorządem konkretne i ambitne cele na wielu płaszczyznach jego działalności.

Przedmiotowe Stanowisko zawiera również apel do Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych o przedstawienie sprawozdania na Krajowym Zjeździe, dotyczącego zmian prawnych i ich wpływu na status radców prawnych oraz rynek świadczenia pomocy prawnej, jakie miały miejsce od listopada 2016 r. do listopada 2018 r. i działań podejmowanych przez samorząd radcowski w tym zakresie.