Wpis na listę aplikantów radcowskich następuje na podstawie uchwały rady okręgowej izby radców prawnych właściwej ze względu na miejsce złożenia zgłoszenia, o którym mowa w art. 333 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 75) . Uzyskanie przez kandydata pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego uprawnia go do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.

Kandydaci, którzy chcą rozpocząć aplikację radcowską zgodnie z harmonogramem od stycznia 2021 r., proszeni są o złożenie (bądź przesłanie) wniosku wraz z kompletem dokumentów do dnia  20  października 2020 r. (liczy się data wpływu do OIRP). Wniosek należy skierować do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie (wzór wniosku do pobrania w zał.).

Wnioski przyjmowane są w Ośrodku Dydaktyczno-Szkoleniowym Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie mieszczącym się przy ul. Wallenroda 4C w Lublinie.

 

Osoby, które nie będą ubiegały się o wpis na listę aplikantów radcowskich w tym roku proszone są o niezwłoczne powiadomienie OIRP (mailowo na adres: aplikacja@oirp.lublin.pl).

Do wniosku o wpis na listę aplikantów należy dołączyć :

  1. Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz Oświadczenie o zakończonych lub toczących się przeciwko wnioskodawcy postępowaniach karnych i/lub dyscyplinarnych (druk do pobrania poniżej);
  2. Aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego – opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed jej złożeniem; informujemy, że wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na stronie internetowej pod adresem: https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web . W przypadku uzyskania aktualnej informacji o niekaralności za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, należy dołączyć informatyczny nośnik danych (pamięć USB, płyta CD lub DVD), na którym powinien być zapisany dokument elektroniczny w formacie danych XML, podpisany przez osobę upoważnioną do wydawania takich informacji przy pomocy bezpiecznego podpisu
  3. Potwierdzenie dokonania opłaty za wpis na listę aplikantów radcowskich (zgodnie z Uchwałą Nr 144/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych) w wysokości 260,00 zł na konto OIRP w Lublinie: 66 1240 2500 1111 0010 0399 5559 Bank Pekao S.A. IV Oddział w Lublinie,

w  tytule podając: „OPŁATA ZA WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW” a także – jeśli wpłaca inna osoba niż kandydat – bezwzględnie za kogo ta opłata jest wnoszona;

  1. Oryginał albo urzędowy odpis (bądź poświadczoną notarialnie kopię) dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej (o ile nie został złożony przy wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego-zwykle była składana kopia);
  2. W przypadku osób posługujących się obecnie innym nazwiskiem niż widniejące na dyplomie, konieczne jest dołączenie odpisu aktu stanu cywilnego potwierdzającego zmianę nazwiska odpisu skróconego aktu małżeństwa (dotyczy osób, które nie złożyły takiego dokumentu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską bądź zmieniły nazwisko w ostatnim czasie);
  3. W przypadku zmiany danych osobowych podanych we wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską oraz w przypadku osób, które zdawały egzamin wstępny w 2018 lub w 2019 roku – wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy (druk do pobrania w zał.).

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych i § 11 ust. 1 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 717/X/2020 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, każdy aplikant odbywa aplikację pod kierunkiem patrona.

Radcę prawnego, który podejmie się  obowiązków patrona, należy wskazać do dnia 12 stycznia 2021 r. W tym celu należy złożyć wniosek o objęcie patronatem skierowany do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie wraz ze stosownym oświadczeniem patrona (druki do pobrania poniżej.).

 

Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Lublinie
dr hab. Arkadiusz Bereza

Pliki do pobrania