Wniosek o wpis na listę radców prawnych, składa się na piśmie do dziekana rady okręgowej izby radców prawnych właściwej ze względu na miejsce odbycia aplikacji radcowskiej, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych do dziekana rady okręgowej izby radców prawnych właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby lub miejsce złożenia wniosku.

Informujemy, że w dniu 20 maja 2019 r. odbędzie się posiedzenie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, na którym zostaną podjęte uchwały w sprawie wpisu na listę radców prawnych.
W związku z powyższym osoby, które złożyły egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym, proszone są o złożenie kompletnych wniosków o wpis na listę radców prawnych do dnia 16 maja 2019 r. (liczy się data wpływu).

Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie przy ul. Wallenroda 2E.

Osoby wnoszące o wpis po ukończonej aplikacji radcowskiej obowiązane są do wniosku dołączyć następujące dokumenty:

1) Kartę ewidencyjną (podpisaną) – druk do pobrania poniżej;
2) Życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej (podpisany)- dopuszczalne CV;
3) 2 zdjęcia – zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego (prosimy o czytelne podpisanie zdjęć na odwrocie);
4) Informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku;
5) Oświadczenie o korzystaniu w pełni  z praw publicznych;
6) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
7) Oświadczenie o zakończonych lub toczących się przeciwko wnioskodawcy postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych;
8) Oświadczenie zawierające informacje, czy i w jakich okręgowych izbach radców prawnych wnioskodawca składał uprzednio wniosek o wpis na listę radców prawnych i o rozstrzygnięciach zapadłych w postępowaniu o wpis;
[druk oświadczeń z pkt 5-8 do pobrania poniżej]
9) W przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430 ze zm.), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy;
10) W przypadku zmiany nazwiska: odpis aktu stanu cywilnego potwierdzającego zmianę nazwiska (np. akt zawarcia związku małżeńskiego)
11) Dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych – w łącznej wysokości* 1350,00 zł na konto OIRP w Lublinie:

66 1240 2500 1111 0010 0399 5559 Bank Pekao S.A. IV Oddział w Lublinie,
w tytule podając: „WPIS NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH”
a także, jeśli wpłaca inna osoba – bezwzględnie za kogo ta opłata jest wnoszona.

Wszyscy aplikanci radcowscy, niezależnie od trybu, w jakim przystąpili do egzaminu radcowskiego w dniach 26-29 marca 2019 r., powinni przedstawić zaświadczenie dotyczące uregulowania wszelkich należności wobec Izby (zaświadczenie można uzyskać w dziale księgowości OIRP w Lublinie w momencie składania wniosku).

Osoby wnoszące o wpis w trybie art. 24 w zw. z art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych obowiązane są do wniosku dołączyć następujące dokumenty:

1) Kartę ewidencyjną (podpisaną) – druk do pobrania poniżej
2) Oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub odpis dyplomu uwierzytelniony przez uczelnię lub notariusza (dotyczy osób, które wcześniej złożyły kopię dokumentu);
3) Informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku;
4) Oświadczenie o miejscu zamieszkania uzasadniającym właściwość miejscową Izby, do której składa się wniosek;
5) Oświadczenie o korzystaniu w pełni  z praw publicznych;
6) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
7) Oświadczenie o zakończonych lub toczących się przeciwko wnioskodawcy postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych;
8) Oświadczenie zawierające informacje, czy i w jakich okręgowych izbach radców prawnych wnioskodawca składał uprzednio wniosek o wpis na listę radców prawnych i o rozstrzygnięciach zapadłych w postępowaniu o wpis;
[druk oświadczeń z pkt 5-8 do pobrania poniżej]
9) W przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430 ze zm.), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy;
10) W przypadku zmiany nazwiska: odpis aktu stanu cywilnego potwierdzającego zmianę nazwiska (np. akt zawarcia związku małżeńskiego);
11) Dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych – w łącznej wysokości* 2250,00 zł na konto OIRP w Lublinie:

66 1240 2500 1111 0010 0399 5559 Bank Pekao S.A. IV Oddział w Lublinie,
w tytule podając: „WPIS NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH”
a także, jeśli wpłaca inna osoba – bezwzględnie za kogo ta opłata jest wnoszona.

* wysokość opłaty określona jest uchwałą Nr 144/VII/2010 KRRP z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych.

Informacja dla osób wnioskujących o wpis na listę radców prawnych dotyczący danych osobowych.
1. Administratorem danych osobowych składanych przez wnioskodawcę jest Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie w związku z wnioskiem o wpis na listę radców prawnych na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 – 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018r. poz. 2115 ze zm.).
Podstawą do przetwarzania danych jest art. 24 ust. 1 pkt 1 – 6 , ust. 2 i ust. 2a ustawy o radcach prawnych oraz Uchwała Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich (tekst jedn. Uchwała Nr 275/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r.).
2. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji jest p. Andrzej Pomarański adres e-mail: iod@oirp.lublin.pl
3. Przekazane dane osobowe będą wykorzystane do dokonania wpisu na listę radców prawnych w oparciu o ustawę o radcach prawnych i regulamin prowadzenia list radców prawnych oraz do celów archiwalnych.
4. Zakres danych zawartych w karcie ewidencyjnej określa uchwała Nr 95/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie wzoru karty ewidencyjnej.
5. Okres przetwarzania danych określa ustawa o radcach prawnych.
6. Osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania.
7. Podanie danych osobowych jest wymagane prawem zgodnie z ustawą o radach prawnych i regulaminem prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich.

Do pobrania:
• Wniosek o wpis na listę radców prawnych (przykładowy druk)
• Karta ewidencyjna
• Oświadczenie o korzystaniu z pełni  praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o zakończonych lub toczących się przeciwko wnioskodawcy postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych, zawierające informację czy i jakich okręgowych izbach radców prawnych wnioskodawca składał uprzednio wniosek o wpis na listę radców prawnych (przykładowy druk)

Pliki do pobrania