Poniżej publikujemy oświadczenie wydane po Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Radców Prawnych przez byłych prezesów KRRP: Jacka Żuławskiego, Andrzeja Kalwasa, Zenona Klatkę i Dariusza Sałajewskiego.

OŚWIADCZENIE
BYŁYCH PREZESÓW KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH

Nadzwyczajny zjazd zwołany zgodnie z naszą ustawą, nie odbył się, chociaż został otwarty i zamknięty. Wnioskodawcom zwołania Zjazdu nie zostały stworzone możliwości do przedstawienia swojego poglądu na sytuację w samorządzie w zakresie objętym tematem Zjazdu.

Idea samorządności nie została więc dochowana, nie mówiąc już o szacunku dla innych poglądów. Sposób przeprowadzenia Zjazdu nie świadczy też o prawniczym profesjonalizmie.

Niestety większość delegatów wpisała się w ten sposób w atmosferę obecnego życia politycznego. O tym trzeba pamiętać.

Naszym zdaniem, Krajowa Rada Radców Prawnych powinna niezwłocznie podjąć uchwały inicjujące wśród radców prawnych ogólnośrodowiskową konsultację, co do zakresu zmian jakie powinny być dokonane w obowiązujących dziś regulacjach prawnych dotyczących zasad kształtowania i wyboru organów samorządu, a także podejmowania przez nie uchwał.

Krajowa Rada powinna pilnie i wnikliwie rozważyć zwołanie z własnej inicjatywy Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, który zwieńczyłby powyższe konsultacje i rozpatrzył przedłożone mu – w ich wyniku – projekty uchwał. Termin zwołania i odbycia tego Zjazdu powinien zapewnić wejście w życie podjętych uchwał najpóźniej z końcem 2019 r., to jest przed zwoływaniem przez rady okręgowych izb radców prawnych zebrań rejonowych, dokonujących wyborów delegatów na zgromadzenia okręgowych izb kolejnej kadencji.

Ważna rola, a także odpowiedzialność za podjęcie i doprowadzenie do przeprowadzenia powyższej inicjatywy przypada Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych.

Katowice, 16.11.2018 r.

/ – / Jacek Żuławski

/ – / Andrzej Kalwas

/ – / Zenon Klatka

/ – / Dariusz Sałajewski

Pliki do pobrania