W dniu 13 czerwca 2019 r. została uchwalona ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych Dz. U. 2019 poz. 1210, na mocy której mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy mają obowiązek złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik do ww. ustawy, w nieprzekraczalnym terminie do 27 lipca 2019 r. we właściwym zakładzie energetycznym, z którym mają podpisaną umowę lub nie mając nie mając podpisanej umowy bezpośrednio z zakładem energetycznym, np. są najemcami i otrzymują od właściciela faktury za energię elektryczną lub członkami wspólnot mieszkaniowych (tzw. odbiorcy końcowi).

Oświadczenie należy złożyć we właściwym zakładzie energetycznym – *w przypadku PGE Obrót S.A. – osobiście, listownie (przy czym istotna jest data złożenia dokumentu do sprzedawcy, a nie jego nadania), *pod rygorem możliwości naliczania opłat za energię elektryczną wedle wyższych stawek.