Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej ukazała się publikacja Preferencje zawodowe studentów prawa. Raport z badania autorstwa dr Monika Kępy oraz dr Sławomira Pilipca radców prawnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.

Raport stanowi socjologiczno-prawną analizę wyników badań ankietowych przeprowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie w roku akademickim 2017/2018. Badania dotyczyły preferencji zawodowych studentów prawa. Projekt realizowany był przez trzy studenckie koła naukowe funkcjonujące na Wydziale Prawa i Administracji UMCS – Studenckie Koło Naukowe Prawników, Studenckie Koło Profesji Prawniczych, Koło Naukowe Socjologii Prawa we współdziałaniu z Katedrą Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych (d. Katedrą Teorii Organizacji i Kierownictwa) oraz Zakładem Socjologii Prawa. Niezwykle interesujące jest poruszenie w pytaniach różnorodnych wątków składających się na preferencje zawodowe studentów prawa. W szczególności ankieta dotyczyła darzenia prestiżem poszczególnych zawodów prawniczych, zainteresowań studentów działami prawa, zamiaru wykonywania określonych zawodów czy też oczekiwań zarobkowych. Z badań wynika m.in., iż zawodem prawniczym, który chce wykonywać w przyszłości największa liczba studentów prawa jest zawód radcy prawnego.

Analiza wypowiedzi ankietowanych stanowić może interesujący materiał dla studentów i absolwentów kierunków prawniczych, środowiska akademickiego oraz samorządów zawodowych zrzeszających osoby wykonujące prawnicze zawody zaufana publicznego. Wyniki badań mogą też być przydatne dla prawodawcy oraz pracodawców z uwagi na sygnalizowany przez osoby młode i wykształcone zamiar wyjazdu za granicę.