Na podstawie § 2 ust. 2 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów (t. j. Uchwała Nr 161/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia 2018 r.) w związku ze stanowiskiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie z dnia 26 października 2018 r., Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie uchwala, co następuje:

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie wnioskując wraz z innymi radami okręgowych izb do Krajowej Rady Radców Prawnych o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych kierowała się potrzebą nadania nowego impulsu w działalności samorządu radcowskiego na szczeblu krajowym, odbycia debaty na temat jego funkcjonowania oraz wprowadzenia zmian w ramach przysługującej samorządowi autonomii.

Wniosek ten poprzedzały uwagi i propozycje kierowane do członków Prezydium Krajowej Rady oraz postulaty i projekty uchwał zgłaszane na posiedzeniach Krajowej Rady. Nie spotkały się one z właściwą reakcją albo odrzucano je na posiedzeniach w atmosferze, której daleko było do rzeczowej dyskusji na temat celowości ich wprowadzenia.

Ten sam mechanizm działania osób kierujących samorządem radcowskim miał miejsce po złożeniu wniosku przez osiem rad okręgowych izb do Krajowej Rady o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu. Prawie miesięczna zwłoka w zwołaniu Krajowego Zjazdu (mimo ustawowego 2-miesiecznego terminu na jego odbycie), przesądzenie o jego odbyciu w ciągu jednego dnia poprzedzającego uroczystości państwowe i uchwalenie budzącego poważne wątpliwości prawne Regulaminu Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, łącznie stanowią co najmniej obstrukcję złożonego wniosku, a tym samym brak poszanowania części środowiska radcowskiego wnioskującego o przeprowadzenia poważnej debaty na temat działalności samorządu.

W ocenie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, zwołany na 10 listopada 2018 r. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd nie odbył się, gdyż jego przedmiot determinowały uchwały każdej z rad okręgowych izb, a nie porządek obrad zaproponowany przez Prezesa Krajowej Rady, który notabene sam przeciwko niemu głosował. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd powinien rozpatrzyć uchwały rad okręgowych izb wnioskujących o jego zwołanie, gdyż ich treść składała się na obligatoryjny porządek obrad określający cel zwołania Zjazdu. Brak przyjęcia porządku obrad zaproponowanego przez Prezesa Krajowej Rady nie stanowił przeszkody do rozpatrzenia projektów w ramach porządku obrad postulowanego przez wnioskujące o zwołanie Zjazdu rady okręgowych izb. Nieuprawnione zamknięcie obrad uniemożliwiło delegatom złożenie projektów do właściwej komisji, zaprzepaściło szansę na rzeczową debatę, ograniczyło ustawowe uprawnienie rad okręgowych izb do zwołania Krajowego Zjazdu jako prawa mniejszości, a także ukazało mechanizmy funkcjonowania samorządu radcowskiego na szczeblu Krajowej Rady i jej Prezydium.

Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca w samorządzie radcowskim, który reprezentuje osoby wykonujące zawód zaufania publicznego, a proces realizacji ustawowego wniosku i związane z nim czynności wskazują na brak zaufania nawet we własnych szeregach. Działania ukierunkowane na zdławienie tej oddolnej inicjatywy oraz rodzący się antagonizm skutkujący kryzysem wartości, które stanowią fundament działania samorządu zawodowego, są wyraźnym sygnałem pogłębiającego się podziału w samorządzie radcowskim, różnego spojrzenia na sposób jego funkcjonowania, a co najgorsze – braku możliwości osiągnięcia kompromisu w celu zachowania jego jedności.

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie uznaje wydarzenia zjazdowe z 10 listopada 2018 r. za kompromitację kierownictwa samorządu radcowskiego, które nie zamierzało rozpocząć dialogu w zakresie zgłaszanych postulatów zmian dotyczących m.in. funkcjonowania Krajowej Rady i jej agend, zaś niedopuszczenie do debaty merytorycznej – jako ograniczenie wolności wypowiadania swoich poglądów na temat działalności samorządu.

Z powyższych względów takie działania uznać należy za szkodliwe dla wszystkich członków samorządu, zwłaszcza gdy ich celem jest obrona partykularnych interesów niektórych osób zasiadających w Prezydium Krajowej Rady.

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie oczekuje niezwłocznego rozpoczęcia zinstytucjonalizowanych rozmów na temat rozwiązań prawnych ukierunkowanych na sanację samorządu radcowskiego oraz ustalenia na najbliższym posiedzeniu Krajowej Rady harmonogramu ich merytorycznego rozstrzygnięcia, o którym wspominają także byli Prezesi Krajowej Rady Radców Prawnych w swoim oświadczeniu z dnia 16 listopada 2018 r.