Na podstawie § 2 ust. 2 Regulaminu działalności samorządu radców i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców i jego organów (t. j. uchwała Nr 161/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia 2018 r.) Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie uchwala, co następuje:

  1. krytycznie ocenia projekt poselski ustawy z 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 69) oraz działania ukierunkowane na utrudnienie wykonania orzeczeń sądowych i wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 r. (C-585/18, C-624/18 i C-625/18), dostrzegając w nich nieuprawnioną ingerencję w niezależność sądów i niezawisłość sędziów, prowadzącą w konsekwencji do znaczącego obniżenia standardów prawa do sądu i erozji demokratycznego państwa prawnego;
  2. wyraża poparcie dla stanowiska dziekanów uniwersyteckich wydziałów prawa w sprawie poselskiego projektu ustawy z 12 grudnia 2019 r. (w załączeniu), a zawartą w nim argumentację prawną uznaje za własną, także w motywach stanowiska dotyczących sprzeczności projektowanych przepisów z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i prawem Unii Europejskiej;
  3. apeluje do władz publicznych o rozpoczęcie dialogu z udziałem środowisk prawniczych w celu szybkiego wypracowania takich rozwiązań, które zapewnią bezpieczeństwo obrotu prawnego i prawidłową ochronę prawną obywateli, co jest możliwe przy istnieniu niezależnych sądów i gwarancjach niezawisłości sędziowskiej – stanowiących fundament prawidłowego wymiaru sprawiedliwości i świadczenia pomocy prawnej na rzecz wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.