UWAGA: z uwagi na sezon urlopowy zapisy na szkolenie w Janowie Lubelskim będą przyjmowane do 3 września 2021 r.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie zaprasza do uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym organizowanym dla radców prawnych w Janowie Lubelskim – Hotel Duo Wellness&Spa i Rezydencja Sosnowa, w terminie 9 – 11 września 2021 r.

Program szkolenia:

1. „Omówienie najczęściej spotykanych błędów pełnomocników procesowych”

– Sędzia Sądu Rejonowego delegowany do Sądu Okręgowego w Lublinie, Przewodniczący I Wydziału Cywilnego Artur Żuk,

2. „Procedowanie w sprawach o ubezwłasnowolnienie, o uchylenie i zmianę ubezwłasnowolnienia”

– Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie Alicja Zych.

 

Szkolenie odbędzie się we wskazanym wyżej terminie pod warunkiem i z zastrzeżeniem braku wprowadzenia nakazów, zakazów i ograniczeń związanych z wystąpieniem stanu epidemii spowodowanego  zakażeniami wirusem SARS-CoV- 2, wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 i przy zachowaniu obowiązujących i aktualnych w dacie szkolenia rygorów i wymogów  sanitarnych.

Szkolenie odbywać się będzie z zachowaniem „Procedury bezpieczeństwa stosowanej podczas szkoleń organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie w związku z COVID-19”.

Odpłatność od osoby 700 zł

 

Zgłoszenia wraz z wpłatami przyjmowane będą do  dnia 3 września 2021 r.

Opłatę  należy uiścić na rachunek bankowy: Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie w Banku Pekao SA 66 1240 2500 1111 0010 0399 5559.

Uczestnictwo w szkoleniu należy zgłaszać na  karcie zgłoszenia, do której należy załączyć: informację o przetwarzaniu danych, klauzulę zgody o przetwarzaniu wizerunku Uczestnika, oświadczenie o wyrażeniu zgody na informację o posiadaniu certyfikatu szczepienia przeciw COVID-19, stanowiące załączniki do ogłoszenia.

Ilość miejsc ograniczona.

O zakwalifikowaniu uczestników na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń wraz z dokonaną wpłatą.

Szczegółowy program szkolenia zostanie przesłany osobom zakwalifikowanym do udziału w szkoleniu.

W przypadku rezygnacji radcy prawnego z udziału w szkoleniu w terminie 7 dni przed jego rozpoczęciem wyrażonej w formie elektronicznej lub pisemnej, uiszczona opłata zostanie zwrócona. W razie rezygnacji dokonanej po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, w przypadku braku zainteresowanych udziałem w szkoleniu, uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

W przypadku  konieczności odwołania szkolenia z  powodu wprowadzenia nakazów, zakazów i ograniczeń związanych z wystąpieniem stanu epidemii spowodowanego  zakażeniami wirusem SARS-CoV- 2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19,  dokonane wpłaty mogą być zaliczone na poczet udziału w szkoleniu zorganizowanym w innym terminie lub będą zwracane na rachunki bankowe  wskazane przez radców prawnych.

Wicedziekan Rady
Urszula Nieborak

Pliki do pobrania