Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie zaprasza do uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym organizowanym dla radców prawnych w Janowie Podlaskim w Hotelu Zamek Janów Podlaski w terminie 29 września – 1 października 2022 r.

Program szkolenia

  1. „Realizacja umowy w sprawie zamówienia publicznego. Kwestie problematyczne ze szczególnym uwzględnieniem zmian umów” – radca prawny Małgorzata Stręciwilk.
  2. „Odpowiedzialność karna członka organu i pracownika samorządu terytorialnego” – radca prawny prof. dr hab. Marek Kulik

Odpłatność od osoby 700 zł

Zgłoszenia wraz z wpłatami oraz „Zgodą na wykorzystanie wizerunku” przyjmowane będą do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Opłatę należy uiścić na konto Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie w Banku Pekao SA Nr: 66 1240 2500 1111 0010 0399 5559.

Uczestnictwo w szkoleniu należy zgłaszać na załączonej karcie zgłoszeń – prosimy także o dołączenie oświadczenia o ochronie danych osobowych.

Ilość miejsc ograniczona.

O zakwalifikowaniu uczestników na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń i dokonanie wpłaty.

Szczegółowy program szkolenia prześlemy osobom zakwalifikowanym do udziału w szkoleniu.

Z uwagi na możliwość zorganizowania dojazdu na szkolenie z Lublina do Janowa Podlaskiego i przyjazdu z Janowa Podlaskiego do Lublina autokarem, uprzejmie prosimy o zaznaczenie w formularzu zgłoszeniowym czy Pani/Pan chciałby skorzystać z możliwości dojazdu i przyjazdu autokarem.

W przypadku rezygnacji radcy prawnego z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni przed jego rozpoczęciem wyrażonej w formie elektronicznej lub pisemnej, uiszczona opłata zostanie zwrócona.

W razie rezygnacji dokonanej po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, w przypadku braku zainteresowanych w zastępstwie udziałem w szkoleniu, uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej lub innych niezależnych od organizatora, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie zastrzega prawo odwołania szkolenia lub zmiany wskazanego w ogłoszeniu terminu.