ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zakresie zawartym w treści formularza rejestracyjnego ( imienia i nazwiska, adres e-mail, numer wpisu na listę radców prawnych, numer wpisu na listę aplikantów radcowskich, numeru legitymacji) dla potrzeb rejestracji, udziału w webinarium i wydania zaświadczenia o odbytym szkoleniu oraz danych zbieranych w czasie trwania webinarium w celu zapewnienia technicznej realizacji webinarium: adres IP, historia logowań, system operacyjny, nazwa i wersja przeglądarki, rodzaj urządzenia, data i godzina wejścia i wyjścia na/ze spotkania, rola uczestnika spotkania, odpowiedzi na pytania, akcje potwierdzające uczestniczenia w spotkaniu i ich brak. Webinarium będzie realizowane przy użyciu platformy Livewebinar.com.

Pani/Pana dane będą przekazywane przez RTCLab Sp. z o.o. właściciela platformy Livewebinar.com do AMAZON WEB SERVICES Inc. z siedzibą w USA. Dane będą przekazywane w oparciu o standardowe klauzule umowne zawarte w Privecy Shield Framework, które zostały przyjęte przez Komisję Europejską. Organizatorem webinarium jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie z siedzibą 20-607 Lublin ul. ul. Wallenroda 2E. (zwanym dalej OIRP w Lublinie).

Wyrażenie zgody na przetwarzanie ww. danych jest warunkiem udziału w webinarium i otrzymania zaświadczenia o odbytym szkoleniu.

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu cofnięcia zgody proszę zwrócić się do Administratora na adres e-mail: poczta@oirp.lublin.pl.

Niniejsza zgoda jest wyrażona zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie z poniższą klauzulą informacyjną.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie (dalej: OIRP Lublin) ul. Wallenroda 2E, 20-607 Lublin, tel. 81-5320695, adres e-mail: poczta@oirp.lublin.pl.
  2. OIRP Lublin powołała Inspektora Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@oirp.lublin.pl
  3. Przekazane dane będą przetwarzane w celu rejestracji i przeprowadzenia webinarium na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, wystawienia zaświadczeń o odbytym szkoleniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do realizacji webinarium oraz wystawienia zaświadczeń o odbytym szkoleniu . Przekazane dane będą udostępniane podmiotom odpowiedzialnym za techniczną realizację webinarium.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą służyły do automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
  6. Przysługują Pani/Panu prawo do dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenie przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych a także do przenoszenia danych zgodnie z rozdziałem III RODO.
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolne, a w przypadku odmowy nie będzie możliwa rejestracja i udział w webinarium.