W związku z wejściem w życie w dniu 1 lipca 2019 r. Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach okręgowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych (Dz. Urz. MS z 2019 r. poz.115] uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2019 r. Wydziały Karne Odwoławcze Sądu Okręgowego w Lublinie V i XI zostały objęte tzw. „wspólnym przydziałem spraw” tzn,, że oba rozpoznają sprawy z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Lublinie, bez podziału na poszczególne sądy rejonowe. Oznacza to, że sprawy karne odwoławcze wpływające dotychczas do poszczególnych wydziałów winny być kierowane do Biura Podawczego Sądu Okręgowego w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43, bez wskazywania wydziału. Dopiero po wylosowaniu sędziego referenta sprawa zostanie skierowana do konkretnego wydziału [V lub XI] i dalej procedowana w tymże wydziale.

W związku z powyższym w początkowym okresie zajdzie konieczność uczulania stron postępowania na wnikliwe czytanie zawiadomień lub wezwań na rozprawy i posiedzenia, albowiem oba wydziały mieszczą się w innych budynkach sądowych (tj. V Wydział mieści się w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 78, natomiast XI Wydział mieści się w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 43]. Podobnie w przypadku osób tymczasowo aresztowanych ich przekazanie będzie następowało do dyspozycji Sądu Okręgowego w Lublinie, a dopiero po wylosowaniu właściwego wydziału, będzie on zawiadamiał jednostkę penitencjarną do czyjej dyspozycji pozostaje osoba aresztowana.

Pliki do pobrania