Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Z dniem 1 stycznia 2019 roku radcowie prawni będą zobowiązani do ujawniania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej  informacji o schematach podatkowych.

Powyższe zobowiązanie wynika z ustawy z dnia 23 października 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw oraz dyrektywy Rady (UE) 2018/822 z 25 maja 2018 r.  zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych, dalej: Dyrektywa MDR.

Obowiązek raportowania będzie spoczywał zasadniczo na promotorze (jest nim każdy, kto opracowuje, oferuje, udostępnia, wdraża lub zarządza wdrażaniem uzgodnienia – w  tym radca prawny), a w określonych sytuacjach na korzystającym (osobie, której udostępniany jest schemat, która jest przygotowana do jego wdrożenia lub dokonała czynności służącej wdrożeniu).

Radcowie prawni będą zobowiązani do przekazywania takich informacji w przypadku identyfikacji schematów podatkowych rozumianych jako działania mające na celu lub mogące mieć na celu osiągnięcie korzyści podatkowej. Radcowie prawni nie mogą przy tym powołać się na tajemnicę zawodową, ponieważ w ustawie o radcach prawnych wprowadzono zmiany wyłączające co do zasady raportowanie schematów podatkowych spod obowiązku zachowania tajemnicy radcy prawnego.

Niewypełnianie przywołanych obowiązków może wiązać się z dotkliwymi karami wynoszącymi nawet do 10 milionów złotych.

W związku z powyższym Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie organizuje w dniu 28 stycznia 2019 r. w godz. 9 – 11.30 szkolenie  „Raportowanie schematów podatkowych” – wykładowca: radca prawny, doradca podatkowy Monika Markisz.

Rejestracja online:

[rtec-registration-form event=2955 hidden=”false”]