Na dzień 20 listopada 2020 r. 852 radców prawnych  Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie  nie udokumentowało posiadania wymaganej minimalnej ilości 40 punktów szkoleniowych, z czego aż 389 radców prawnych ma 0 punktów szkoleniowych. 

W celu umożliwienia wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego w okresie obowiązywania stanu epidemii  Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie zorganizuje w miesiącu grudniu 2020 r.  szkolenia w formie webinariów (przeprowadzanych  w czasie rzeczywistym) i szkoleń e – learningowych  (które można odbyć w dowolnym, wybranym przez radcę prawnego  czasie), przy czym  szkolenia w formie webinariów będą zorganizowane również  dodatkowo w soboty. Rejestracja na webinaria oraz uczestnictwo w szkoleniach e-learningowych możliwe są za pośrednictwem Platformy E-learningowej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie pod adresem https://LMS.oirp.lu.

Szczegółowe tematy webinariów  w miesiącu grudniu, termin i czas  ich trwania, a także  szczegółowe informacje na temat zasad i sposobu  udziału w szkoleniach e- learningowych  zamieszczone zostały na stronie internetowej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie   https://OIRP.lu w zakładce: doskonalenie zawodowe  jak i   na Facebooku.

Przypominamy o obowiązku  potwierdzenia uzyskanych punktów szkoleniowych organizowanych przez inne, niż organy samorządu radców prawnych, podmioty (tj. pozostałe samorządy zawodowe prawników, uniwersytety i  inne szkoły wyższe, krajowe i międzynarodowe organizacje zrzeszające prawników, podmioty organizujące szkolenia dla zatrudnionych  lub współpracujących z nimi radców prawnych, podmioty specjalizujące się w organizacji form doskonalenia zawodowego dla prawników poprzez  przesłanie za pośrednictwem poczty  na adres:  Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie, ul. K. Wallenroda 2e, 20 – 607 Lublin, lub  za pośrednictwem poczty elektronicznej: poczta@oirp.lublin.pl dokumentów potwierdzających  fakt uczestnictwa w szkoleniach, tematykę, liczbę godzin oraz liczbę uzyskanych punktów szkoleniowych lub dowody publikacji oraz potwierdzenia sprawowania patronatu nad aplikantami radcowskimi wpisanymi na listy innych niż OIRP w Lublinie  okręgowych izb radców prawnych.

Niewypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego w cyklu szkoleniowym 2018-2020 skutkuje koniecznością przekazania Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Okręgowej Izby Radców Prawnych  w Lublinie wykazów radców prawnych, którzy nie uzyskali wymaganej liczby punktów szkoleniowych  w celu ewentualnego wszczęcia postępowań dyscyplinarnych lub wystąpienia  z wnioskami o udzielenie radcom prawnym ostrzeżeń.