Rada OIRP w Lublinie wystąpiła z petycją w przedmiocie podjęcia inicjatywy ustawodawczej ukierunkowanej na zmianę art. 42 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych poprzez dodanie nowego ust. 3 dotyczącego wprowadzenia zakazu łączenia mandatów (a tym samym funkcji) w organach samorządu radców prawnych. 

Zakaz ten ma podobne cele, jakie przypisuje się niepołączalności piastowania różnych stanowisk w organach władzy publicznej. Służy on oddzieleniu realizacji zadań, które nie mogą być wykonywane przez tę samą osobę oraz wyłączeniu możliwości występowania osób pełniących te funkcje w różnych sytuacjach prawnych lub faktycznych, które mogłyby rodzić podejrzenie o wystąpienie szeroko rozumianego konfliktu interesu. Ogranicza zagrożenia wynikające z kumulacji funkcji, a wśród nich niebezpieczeństwo w postaci uszczerbku dla rzetelności wykonywanych zadań, zapewnia przejrzystość podejmowania decyzji i jest elementem racjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi (w samorządzie liczącym ok. 52.000 radców prawnych). Zaproponowana zmiana odpowiada brzmieniu art. 11 ust. 5 Prawa o adwokaturze.

Treść całej petycji została opublikowana na stronie internetowej Senatu RP w wykazie petycji pod nr 779:
https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k10/petycje/2023/104623/779_zm._art._42_ust._o_radcach_prwanych_46.pdf

Szerzej na ten temat w artykule opublikowanym przez Dziennik Gazeta Prawna:
https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8715893,zakaz-laczenia-mandatow-w-samorzadzie-radcowskim-oirp-w-lublinie-zlozylo-petycje.html