W imieniu Pana dra Marcina Sala-Szczypińskiego – Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie oraz Pana r.pr. Marcina Kopaczyńskiego – Wiceprzewodniczącego Komitetu Organizacyjnego, w załączeniu do niniejszej wiadomości udostępniamy treść zaproszenia na konferencję organizowaną w trybie zdalnym dnia 1 czerwca 2023 r. przez Instytut Ekonomii i Finansów, Katedrę Finansów, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie we współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Krakowie, pod patronatem prof. dra hab. Michała Zasady – JM Rektora SGGW oraz Adw. Przemysława Rosatiego – Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, na temat: Sprawy dyscyplinarne nauczycieli akademickich – problemy i wyzwania prawno – ekonomiczne”.

Uważamy, że tematy poruszane na konferencji są istotne i oczekiwane zarówno w środowisku akademickim, jak i w środowisku prawniczym ze względu na fakt, że radcy prawni są często pełnomocnikami swych mandantów w postępowaniach wyjaśniających i dyscyplinarnych nauczycieli akademickich. Interdyscyplinarne podejście do tematyki konferencji stanowi wartość dodaną organizacji tego typu wydarzenia, co może pozytywnie przełożyć się nie tylko na szeroką dyskusję różnych środowisk zaangażowanych w sprawy dyscyplinarne, ale także na aspekty aplikacyjne w postaci zgłoszenia propozycji ewentualnych zmian legislacyjnych, będące elementem programu konferencji. Podkreślić należy, że ten ostatni aspekt konferencji jest wyjątkowy i rzadki wśród tego typu wydarzeń, więc powinien on dodatkowo zachęcić praktyków, pełnomocników procesowych w osobach radców prawnych, do uczestnictwa w Konferencji.

Po zakończeniu Konferencji wydawane będą zaświadczenia o uczestnictwie, które pozwalają na uzyskanie 5 pkt. szkoleniowych w ramach doskonalenia zawodowego.

Pliki do pobrania