Nowoczesne formy komunikacji

Ostatni rok z powodu szerzącej się pandemii oraz wprowadzanych co rusz różnorakich ograniczeń był i nadal jest okresem niełatwym dla szerokiej społeczności naszego kraju, w tym dla nas – prawników zawodowych. Okres izolacji, pracy zdalnej z domów, ograniczeń w kontaktach z klientami spowodował, że każdy z nas w bardziej lub mniej skuteczny sposób starał się odnaleźć w nowej zawodowej rzeczywistości. Znaczna część zawodów prawniczych, niezależnie od formy wykonywanego zawodu, wskazuje na znaczny spadek osiąganych przychodów (tak chociażby raport KIRP z 2020 roku). Poza wszelkimi ujemnymi następstwami spowodowanymi przez COVID-19 i związanymi z tym ograniczeniami, w wielu pozaprawnych sferach aktywności zawodowych i gospodarczych uwypukliło się znaczenie współczesnych możliwości technologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych form komunikacji. Przedstawiona poniżej anonimowa ankieta składająca się z 22 krótkich pytań (wypełnienie zajmuje nie dłużej niż kilka minut) ma na celu próbę ustalenia, czy i w jakim zakresie przedstawiciele poszczególnych zawodów prawniczych, w szczególności radcy prawni, w ciągu ostatniego roku korzystali z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, w tym nowych kanałów komunikacji i jak przedstawiają się ich zapatrywania i oczekiwania na przyszłość.

Ankieta jest w pełni anonimowa a odpowiedzi w niej zawarte będą służyły jako element zbiorczych statystyk. Po zakończeniu ankiety, uzyskane wyniki zostaną Państwu udostępnione i być może posłużą jako wskazówki dla śmielszego stosowania nowych technologii przy wykonywaniu zawodu.

Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNuIm71ONYaHRTB5uzNAlZ8Uo17stLO0YuCFfZmpfeHCkp5w/viewform?usp=sf_link


Anonimowe badanie ankietowe na temat oceny poziomu skuteczności mediacji

Niniejsza ankieta ma charakter anonimowy i jest jednym z elementów pilotażowego projektu zatytułowanego „Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie”. Informacje, które zostaną podane w niniejszej ankiecie, posłużą jako wskazówki do oceny poziomu skuteczności mediacji na etapie wykonywania kar izolacyjnych oraz pomogą w zaplanowaniu działań mających na celu promowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów i idei sprawiedliwości naprawczej (ADR).

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=d3IxvnI2f0iPaCBZrZC0NW4eW3RWl85DlC_OOgshSh9UOTVESDY0NzBBNkhCQVZYRTNUSFpXWlVENS4u


Wymiar sprawiedliwości a nowe technologie

Helsińska Fundacja Praw Człowieka prowadzi aktualnie badania na temat nowych technologii w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Z tej okazji przygotowaliśmy ankietę dotyczącą powyższego zagadnienia, która skierowana jest do prawników. Jej celem jest pozyskanie danych, które będą wykorzystane w ramach projektu realizowanego przez HFPC wspólnie z kancelarią Clifford Chance „Nowe technologie – Nowa sprawiedliwość”. Mamy nadzieję, że jego efekty pozwolą nam zaproponować rekomendacje o charakterze praktycznym i legislacyjnym.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o jej wypełnienie. Poniższa ankieta ma charakter anonimowy. Będziemy ogromnie wdzięczni za pomoc.

Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjfrLFAsFUoSulZum7_SXbk9GseSsXySyWGHQ0DbsIZD7HRw/viewform?usp=sf_link


Poradnictwo w punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w czasie pandemii Covid-19

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie Członkom Państwa Izby, którzy udzielają porad w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, anonimowej ankiety dotyczącej udzielania porad w czasie pandemii Covid-19, z prośbą o uzupełnienie kwestionariusza ankiety.

Link do ankiety: https://forms.gle/RTko85Dya5BzvH8V7

Na podstawie wyników przeprowadzonego badania sformułowane zostaną wnioski na temat: możliwości kontynuowania udzielania porad w formie zdalnej po ustaniu pandemii, form w jakich aktualnie udzielana jest pomoc prawna, liczby udzielanych porad w zestawieniu z czasem sprzed pandemii, czynników wpływających na aktualną liczbę zainteresowanych korzystaniem z porad, trudności i pozytywnych aspektów formy udzielanej pomocy prawnej. Wyniki badania zostaną opublikowane w artykule naukowym.