Nazywam się Wiktoria Kokieć i obecnie studiuję III rok kognitywistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przeprowadzam badania do pracy licencjackiej, w których sprawdzam różne przekonania i zachowania u ludzi wykonujących różne zawody. Na co dzień zajmuję się marketingiem prawniczym, stąd też pomysł, by przebadać również branżę prawniczą. Byłabym bardzo wdzięczna za udostępnienie tej informacji wśród radców prawnych / aplikantów radcowskich: https://forms.gle/WWdHTwgvTJBi94ah9. Wypełnienie kwestionariusza zajmuje ok. 15 minut, a wyniki mogą być dla mnie źródłem ciekawych i inspirujących wniosków. Gdyby pojawiły się jakieś wątpliwości, z chęcią odpowiem na pytania.


W marcu tego roku na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie się obrona mojej rozprawy doktorskiej pt. ,,Przesłuchanie podejrzanego. Studium prawne i kryminalistyczne”. Dysertacja została napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Józefa Wójcikiewicza, kierownika Pracowni Kryminalistyki WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jestem funkcjonariuszem Służby Więziennej, w stopniu kapitana. Służbę pełnię w Areszcie Śledczym w Krakowie.

W ramach kontynuacji pracy naukowej w obszarze powiązanym z tematem mojej rozprawy doktorskiej chciałabym przeprowadzić wśród radców prawnych będących członkami Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie badanie dotyczące kwestii związanych z zasadami przesłuchania podejrzanego, w tym zasadności wprowadzenia rejestrowania tej czynności, obligatoryjnego udziału obrońcy podczas pierwszego przesłuchania, a także przydatności na etapie postępowania sądowego informacji zawartych w protokołach przesłuchania sporządzanych na etapie postępowania przygotowawczego. Ankieta jest w pełni anonimowa, a uzyskane informacje zostaną opracowane wyłącznie w formie zbiorczych zestawień statystycznych.

W ramach dotychczasowej pracy naukowej badałam poglądy prokuratorów, policjantów1 i skazanych2, a aktualnie chciałabym poznać także zdanie przedstawicieli radców prawnych, gdyż niewątpliwie opinia tej grupy zawodowej stanowić będzie istotne dopełnienie obrazu zasad przesłuchania podejrzanego.

Z uwagi na to, że polska literatura, zarówno prawnicza, jak i policyjna, jest bardzo uboga w empiryczne opracowania dotyczące taktyk i strategii stosowanych przy przesłuchaniu podejrzanego ośmielam się zwrócić do Pana z prośbą o pomoc w przeprowadzeniu przedmiotowych badań poprzez rozesłanie do członków Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie linku, pod którym dostępna jest ankieta: https://forms.gle/NhcaDioC5xLwp9hn6


Jako praktykujący adwokat, jak również pracownik naukowy zajmujący się badaniem dostępności do wykonywania zawodów zaufania publicznego oraz wykładowca akademicki studentów o profilach prawniczych i medycznych, pozwalam sobie zwrócić się do Państwa z prośbą, o wypełnienie ankiety badawczej dotyczącej wykonywania prawniczych zawodów zaufania publicznego w dobie pandemii COVID- 19. Rzeczona ankieta jest anonimowa i ma na celu określenie sprawności funkcjonowania zawodów prawniczych na nieoczekiwane zjawiska kryzysowe związane z sytuacją pandemiczną. Ankieta ta stanowi kontynuacje mojej pracy badawczej w obszarze przygotowania nowego opracowania monograficznego zatytułowanego „Znaczenie i organizacja zawodów zaufania publicznego dla bezpieczeństwa państwa w dobie pandemii COVID-19”, co wpisuje się także i stanowi kontynuację oraz uzupełnienie mojej ostatniej publikacji naukowej pt. „Uwarunkowania i ekonomiczno -prawny charakter wykonywania prawniczych profesji zaufania publicznego w konfrontacji z zawodem lekarza” wydanej nakładem Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na przełomie roku 2020/2021 oraz przygotowanej już do druku monografii pt. „Wpływ epidemii COVID-19 na sektor usług w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zawodów zaufania publicznego”. Zważywszy na powyższe okoliczności, a nade wszystko celem rzetelności i obiektywizmu przeprowadzonych badań, będę zobowiązany za udostepnienie przedmiotowego linku https://forms.gle/JDPBZ1MkSYHFVwyp8 w formularzu google, jak najszerszej grupie respondentów wykonujących zawód zaufania publicznego, celem wypełnienia rzeczonej ankiety.

Bardzo dziękuję i łączę wyrazy szacunku

Jacek Wiatrowski

Kancelaria Adwokacka
dr Jacek Wiatrowski Adwokat
ul. Sienna 57/7, 00-820 Warszawa
adres do korespondencji:
Filia Kancelarii Adwokackiej
ul. Traugutta 77 T, 42-200 Częstochowa


Nowoczesne formy komunikacji

Ostatni rok z powodu szerzącej się pandemii oraz wprowadzanych co rusz różnorakich ograniczeń był i nadal jest okresem niełatwym dla szerokiej społeczności naszego kraju, w tym dla nas – prawników zawodowych. Okres izolacji, pracy zdalnej z domów, ograniczeń w kontaktach z klientami spowodował, że każdy z nas w bardziej lub mniej skuteczny sposób starał się odnaleźć w nowej zawodowej rzeczywistości. Znaczna część zawodów prawniczych, niezależnie od formy wykonywanego zawodu, wskazuje na znaczny spadek osiąganych przychodów (tak chociażby raport KIRP z 2020 roku). Poza wszelkimi ujemnymi następstwami spowodowanymi przez COVID-19 i związanymi z tym ograniczeniami, w wielu pozaprawnych sferach aktywności zawodowych i gospodarczych uwypukliło się znaczenie współczesnych możliwości technologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych form komunikacji. Przedstawiona poniżej anonimowa ankieta składająca się z 22 krótkich pytań (wypełnienie zajmuje nie dłużej niż kilka minut) ma na celu próbę ustalenia, czy i w jakim zakresie przedstawiciele poszczególnych zawodów prawniczych, w szczególności radcy prawni, w ciągu ostatniego roku korzystali z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, w tym nowych kanałów komunikacji i jak przedstawiają się ich zapatrywania i oczekiwania na przyszłość.

Ankieta jest w pełni anonimowa a odpowiedzi w niej zawarte będą służyły jako element zbiorczych statystyk. Po zakończeniu ankiety, uzyskane wyniki zostaną Państwu udostępnione i być może posłużą jako wskazówki dla śmielszego stosowania nowych technologii przy wykonywaniu zawodu.

Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNuIm71ONYaHRTB5uzNAlZ8Uo17stLO0YuCFfZmpfeHCkp5w/viewform?usp=sf_link


Anonimowe badanie ankietowe na temat oceny poziomu skuteczności mediacji

Niniejsza ankieta ma charakter anonimowy i jest jednym z elementów pilotażowego projektu zatytułowanego „Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie”. Informacje, które zostaną podane w niniejszej ankiecie, posłużą jako wskazówki do oceny poziomu skuteczności mediacji na etapie wykonywania kar izolacyjnych oraz pomogą w zaplanowaniu działań mających na celu promowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów i idei sprawiedliwości naprawczej (ADR).

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=d3IxvnI2f0iPaCBZrZC0NW4eW3RWl85DlC_OOgshSh9UOTVESDY0NzBBNkhCQVZYRTNUSFpXWlVENS4u


Wymiar sprawiedliwości a nowe technologie

Helsińska Fundacja Praw Człowieka prowadzi aktualnie badania na temat nowych technologii w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Z tej okazji przygotowaliśmy ankietę dotyczącą powyższego zagadnienia, która skierowana jest do prawników. Jej celem jest pozyskanie danych, które będą wykorzystane w ramach projektu realizowanego przez HFPC wspólnie z kancelarią Clifford Chance „Nowe technologie – Nowa sprawiedliwość”. Mamy nadzieję, że jego efekty pozwolą nam zaproponować rekomendacje o charakterze praktycznym i legislacyjnym.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o jej wypełnienie. Poniższa ankieta ma charakter anonimowy. Będziemy ogromnie wdzięczni za pomoc.

Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjfrLFAsFUoSulZum7_SXbk9GseSsXySyWGHQ0DbsIZD7HRw/viewform?usp=sf_link


Poradnictwo w punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w czasie pandemii Covid-19

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie Członkom Państwa Izby, którzy udzielają porad w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, anonimowej ankiety dotyczącej udzielania porad w czasie pandemii Covid-19, z prośbą o uzupełnienie kwestionariusza ankiety.

Link do ankiety: https://forms.gle/RTko85Dya5BzvH8V7

Na podstawie wyników przeprowadzonego badania sformułowane zostaną wnioski na temat: możliwości kontynuowania udzielania porad w formie zdalnej po ustaniu pandemii, form w jakich aktualnie udzielana jest pomoc prawna, liczby udzielanych porad w zestawieniu z czasem sprzed pandemii, czynników wpływających na aktualną liczbę zainteresowanych korzystaniem z porad, trudności i pozytywnych aspektów formy udzielanej pomocy prawnej. Wyniki badania zostaną opublikowane w artykule naukowym.