Przypominamy, że radcowie prawni i aplikanci radcowscy zobowiązani są do uiszczania składki członkowskiej oraz składki ubezpieczeniowej na zasadach określonych w Uchwale Nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r.

Wysokość składki członkowskiej:

  • radców prawnych wykonujących zawód wynosi 100,00 zł miesięcznie, w tym składka ubezpieczeniowa 19,00 zł;
  • radców prawnych niewykonujących zawodu wynosi 81,00 zł miesięcznie;
  • radców prawnych będących emerytami lub rencistami wykonujących zawód wynosi 61,00 zł miesięcznie, w tym składka ubezpieczeniowa 19,00 zł;
  • aplikantów radcowskich wynosi 20,00 zł miesięcznie.

Z obowiązku uiszczania składki członkowskiej zwolnieni są:

  • radcowie prawni, którzy ukończyli 75 rok życia i nie wykonują zawodu radcy prawnego – począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończyli 75 rok życia;
  • radcowie prawni niewykonujący zawodu radcy prawnego, zarejestrowani w urzędzie pracy jako bezrobotni – począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym radca prawny przedłoży radzie okręgowej izby zaświadczenie o umieszczeniu go w rejestrze bezrobotnych;
  • radcowie prawni będący emerytami lub rencistami lub pobierający świadczenie przedemerytalne lub pobierający świadczenie pielęgnacyjne, niewykonujący zawodu radcy prawnego – począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym radca prawny zawiadomił właściwą radę okręgowej izby radców prawnych o zaistnieniu okoliczności uzasadniających zwolnienie z obowiązku uiszczania składki.

Składka członkowska za dany miesiąc jest uiszczana do końca tego miesiąca.

Pliki do pobrania