Osoby wnoszące o wpis po ukończonej aplikacji radcowskiej i złożonym egzaminie radcowskim obowiązane są do wniosku dołączyć następujące dokumenty:

 1. Kartę ewidencyjną (podpisaną),
 2. Życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej (podpisany) – dopuszczalne CV
 3. 2 zdjęcia – zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego (prosimy o czytelne podpisanie zdjęć na odwrocie),
 4. Informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku,
 5. Oświadczenie o korzystaniu w pełni  z praw publicznych,
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. Oświadczenie o zakończonych lub toczących się przeciwko wnioskodawcy postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych,
 8. Oświadczenie zawierające informacje, czy i w jakich okręgowych izbach radców prawnych wnioskodawca składał uprzednio wniosek o wpis na listę radców prawnych i o rozstrzygnięciach zapadłych w postępowaniu o wpis;
 9. Oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633 ze zm.), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 10. Odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska (w przypadku zmiany nazwiska)
 11. Dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych – w łącznej wysokości*:
  2094 złotych (styczeń-czerwiec 2023)
  2160 złotych (od lipca 2023)
  na konto OIRP w Lublinie:
  66 1240 2500 1111 0010 0399 5559 Bank Pekao S.A. IV Oddział w Lublinie,
  w tytule podając: „WPIS NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH
  a także, jeśli wpłaca inna osoba – bezwzględnie za kogo ta opłata jest wnoszona
  oraz okazać zaświadczenie (z księgowości) o uregulowaniu wszelkich należności wobec OIRP w Lublinie

Przy wniosku o wpis na listę radców prawnych złożyć należy podpisany formularz – Obowiązek Informacyjny RODO

Osoby wnoszące o wpis w trybie art. 25 ustawy o radcach prawnych obowiązane są do wniosku dołączyć następujące dokumenty:

 1. Kartę ewidencyjną (podpisaną);
 2. Życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej (podpisany) – dopuszczalne CV
 3. 2 zdjęcia – zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego (prosimy o czytelne podpisanie zdjęć na odwrocie);
 4. Oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub odpis dyplomu uwierzytelniony przez uczelnię lub notariusza – dotyczy osób, które wcześniej złożyły kopię dokumentu;
 5. dokument zaświadczający uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego lub notarialnego;
 6. umowy o pracę wraz z dokumentami określającymi zakres obowiązków lub zaświadczeniami od pracodawcy określającymi zakres obowiązków, lub umowy cywilnoprawne wraz z oświadczeniem o złożeniu deklaracji do właściwego urzędu skarbowego oraz zapłaceniu podatku wynikającego z tytułu tych umów – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 i 5;
 7. dokument zaświadczający uzyskanie tytułu profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego- w przypadku osób o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1;
 8. dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 5;
 9. zaświadczenie adwokata lub radcy prawnego, z którego wynikać będzie, iż osoba ubiegająca się o wpis wykonywała wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 5 lit. b;
 10. dokumenty zaświadczające co najmniej 3-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 lit. c i pkt 5 lit. c;
 11. Informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż    1 miesiąc przed złożeniem wniosku;
 12. Oświadczenie o miejscu zamieszkania uzasadniającym właściwość miejscową Izby;
 13. Oświadczenie o korzystaniu w  pełni  z praw publicznych;
 14. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 15. Oświadczenie o zakończonych lub toczących się przeciwko wnioskodawcy postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych;
 16. w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633 ze zm.), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy;
 17. Odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska (w przypadku zmiany)
 18. Oświadczenie zawierające informacje, czy i w jakich okręgowych izbach radców prawnych wnioskodawca składał uprzednio wniosek o wpis na listę radców prawnych i o rozstrzygnięciach zapadłych w postępowaniu o wpis;
 19. Opinię okręgowej rady adwokackiej lub rady izby notarialnej, jeżeli wnioskodawca jest członkiem samorządu adwokackiego lub notarialnego;
 20. Dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych – w łącznej wysokości*
  3490 złotych (styczeń-czerwiec 2023)
  3600 złotych (od lipca 2023)
  na konto OIRP w Lublinie:
  66 1240 2500 1111 0010 0399 5559 Bank Pekao S.A. IV Oddział w Lublinie,
  w tytule podając: „WPIS NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH
  a także, jeśli wpłaca inna osoba – bezwzględnie za kogo ta opłata jest wnoszona.

Przy wniosku o wpis na listę radców prawnych złożyć należy podpisany formularz – Obowiązek Informacyjny RODO

* wysokość opłaty określona jest uchwałą Nr 144/VII/2010 KRRP z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych.

Do pobrania