W sobotę, 24 września o godzinie 11.00 rozpoczął się egzamin wstępny na aplikację radcowską i adwokacką. Egzaminy przeprowadziły komisje powołane przez Ministra Sprawiedliwości. Kandydaci rozwiązywali test jednokrotnego wyboru złożony ze 150 pytań z zakresu aktów prawnych podanych wcześniej do wiadomości w obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości. Za każde dobrze rozwiązane pytanie kandydat otrzymuje jeden punkt. Wynik pozytywny otrzymuje osoba, która otrzymała co najmniej 100 punktów. Taka uchwała komisji pozwala kandydatowi na złożenie wniosku o wpis na listę aplikantów.

Tradycyjnie największa popularnością cieszy się aplikacja radcowska. W tym roku do egzaminu wstępnego przed komisją działającą przy lubelskiej izbie radców prawnych przystąpiło 134 absolwentów wydziałów prawa UMCS i KUL. A wiec mniej niż w roku ubiegłym, kiedy egzamin ten zdawało 160 osób. Wynik pozytywny otrzymało wtedy 64% zdających, co daje dobrą wizytówkę dla absolwentów lubelskich wydziałów prawa – mówi dziekan OIRP w Lublinie prof. Arkadiusz Bereza. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu wynosi 150 minut i jest w mojej ocenie wystarczający. Niektórzy kandydaci oddają rozwiązany test po upływie godziny od rozpoczęcia egzaminu. Egzamin wstępny na aplikacje radcowską odbył się w hali sportowej Globus w Lublinie.