W nawiązaniu do pisma WSKiP.1562.2021.AG z dnia 23 marca 2021 r. w przedmiocie realizacji projektu pod nazwą „Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie” finansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości uprzejmie informuję, że w ramach realizacji zadania Powołanie koordynatorów ds. mediacji i sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie, wyznaczone zostały:

– w Areszcie Śledczym w Lublinie mjr Joanna Turowska, e-mail: Joanna.Turowska@sw.gov.pl. – starszy psycholog działu penitencjarnego,

– w Zakładzie Karnym w Zamościu szer. Agnieszka Flis, e-mail: Agnieszka.Flis@sw.gov.pl. – młodszy wychowawca działu penitencjarnego.

Jednocześnie informuję, że mediacje pozasądowe w ramach realizowanego projektu są finansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, a w sprawach karnych mediacje pokrywane są ze środków Skarbu Państwa.

W przypadku chęci uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym promującym idee mediacji proszę o kontakt z osobami wyżej wymienionymi w piśmie. Jednocześnie informuję, że projekt jest pilotażowym działaniem, a ewentualne uwagi dotyczące jego realizacji, otrzymane od Państwa, zostaną przekazane kierownikowi projektu ze Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Liczymy na współpracę, która zaowocuje wypracowaniem standardów będących rekomendacją przy ocenie przebiegu projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie internetowej: https://mediacjaisprawiedliwoscnaprawcza.pl/