W związku z wyznaczeniem dodatkowego terminu egzaminów adwokackiego i radcowskiego na dni 23-26 czerwca 2020 r. Minister Sprawiedliwości wystąpił do Głównego Inspektora Sanitarnego o wydanie szczegółowych wytycznych, dotyczących organizowania i przeprowadzania tych egzaminów. Poniżej publikujemy otrzymane wytyczne, które zostaną przesłane do przewodniczących komisji egzaminacyjnych i dziekanów ORA i OIRP celem wdrożenia i zapewnienia jednolitych warunków bezpieczeństwa sanitarnego dla wszystkich komisji egzaminacyjnych.

Dodatkowo informujemy, że po odwołaniu terminu egzaminów w marcu br. zostały wprowadzone szczególne, incydentalne regulacje prawne, korzystne dla osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminów w terminie dodatkowym, tj. uprawnienie do:

  • dodatkowego 7 – dniowego bezpłatnego urlopu szkoleniowego,
  • wykorzystania pozostałej, niewykorzystanej dotychczas części urlopu płatnego,
  • zwrotu uiszczonej opłaty egzaminacyjnej w przypadku odstąpienia od egzaminu, bez względu na przyczynę.

Zgodnie z art. 31zi ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374,  z późn. zm.), w 2020 r. pracownikowi, który złożył w terminie wniosek o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego albo radcowskiego, wyznaczonych na dni 24-27 marca 2020 r., oraz spełnił przesłanki udziału w danym egzaminie, przysługuje prawo do dodatkowego urlopu bezpłatnego, w wymiarze 7 dni kalendarzowych, na przygotowanie się do egzaminu adwokackiego albo radcowskiego wyznaczonych w terminie dodatkowym.

Stosownie do treści art. 31zi1 powołanej ustawy, w  2020 r. pracownikowi, który złożył wniosek o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego albo radcowskiego, wyznaczonych na dni 24–27 marca 2020 r., oraz spełnił przesłanki udziału w danym egzaminie i wykorzystał urlop na przygotowanie do danego egzaminu w niepełnym wymiarze 30 dni kalendarzowych, przysługuje prawo do wykorzystania pozostałej, niewykorzystanej dotychczas części urlopu płatnego w wysokości 80% wynagrodzenia na przygotowanie się do egzaminu adwokackiego albo radcowskiego wyznaczonych w terminie dodatkowym.

Natomiast osobom, które po przesunięciu terminu egzaminu nie będą mogły przystąpić do egzaminu w terminie dodatkowym, przyznano uprawnienie do zwrotu uiszczonej opłaty egzaminacyjnej. Stosownie bowiem do treści art. 31zi2 ww. ustawy kandydatowi, który złożył wniosek o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego albo radcowskiego, wyznaczonych na dni 24–27 marca 2020 r., oraz spełnił przesłanki udziału  w danym egzaminie, przysługuje prawo do zwrotu uiszczonej opłaty w pełnej wysokości,   w przypadku złożenia przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej nie później niż 14 dni od dnia ogłoszenia o dodatkowym egzaminie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od udziału w danym egzaminie wraz z wnioskiem o zwrot opłaty. Opłata podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia.

Pliki do pobrania