Krajowa Rada Radców Prawnych Uchwałą Nr 124/XI/2022  z dnia 3 grudnia 2022 r.  uchwaliła Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego.

Regulamin w nowym brzmieniu wszedł  w życie   z dniem 1 stycznia 2023 r.

Uchwalenie Regulaminu jest w dużej mierze konsekwencją nowelizacji Kodeksu Etyki Radcy Prawnego podczas  Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych.

W jej efekcie dokonano zmiany systemowej polegającej na rozdzieleniu materii kodeksowej – regulującej zasady etyki zawodowej i regulaminowej – regulującej szczegółowe zasady wykonywania zawodu.

Zasadnicze zmiany Regulaminu dotyczą:

  1. unormowania standardu zabezpieczenia tajemnicy zawodowej (wprowadzenie zasady adekwatności zabezpieczenia tajemnicy oraz obowiązku ustalenia z klientem zasad przechowywania dokumentów, a także uelastycznienie obowiązku kontroli dostępu),
  2. określenia techniczno-organizacyjnych możliwości rozwiązywania konfliktu interesów w przypadku jego przypisywania innym radcom prawnym wykonującym zawód w ramach wieloosobowych struktur,
  3. uregulowania obowiązku oddzielenia dopuszczalnej dodatkowej działalności radcy prawnego od wykonywania zawodu,
  4. sprecyzowania postępowania radców prawnych wykonujących zawód w ramach umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej w zakresie zawierania i wykonywania umowy z klientem,
  5. modyfikacji minimalnych wymogów lokalu kancelarii, w tym jego oznaczania,
  6. doprecyzowania zasad dozwolonego informowania o wykonywaniu zawodu,
  7. modyfikacji regulacji umowy z klientem (jej treści i formy oraz niedozwolonych postanowień),
  8. wprowadzenia zasad postępowania w razie sprzeczności umowy o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej z regulacjami dotyczącymi wykonywania zawodu,
  9. doprecyzowania instytucji zastępcy radcy prawnego (jego roli i obowiązków).

W załączeniu  celem zapoznania i stosowania Uchwała Nr 124/XI/2022  z dnia 3 grudnia 2022 r.  w sprawie Regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego.