Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 331 ust. 4 i art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację radcowską na dzień 24 września 2022 r. (sobota) godz. 11.00.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską należy złożyć w siedzibie komisji kwalifikacyjnej, na obszarze właściwości właściwej rady okręgowej izby radców prawnych.  Zgłoszenia  do komisji kwalifikacyjnej na obszarze właściwości Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, łosicki, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski i miasta na prawach powiatu: Białą – Podlaską, Chełm, Lublin i Zamość; prosimy kierować do Ośrodka Dydaktyczno-Szkoleniowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie przy ul. Wallenroda 4C, 20-607 Lublin (budynek sądu, II piętro nad przychodnią Medicover). W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Aplikacji – nr tel. 81 444-71-00.

Przed złożeniem dokumentów, osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu wstępnego, winny zarejestrować się na stronie internetowej:

https://ewnar.kirp.pl/rekrutacja/rekrutacja/info

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską upływa w dniu 10 sierpnia 2022 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Opłata za egzamin wstępny wynosi 1 125 zł (słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia pięć złotych).

Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim:

nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 podając jako tytuł przelewu:

„Imię i nazwisko kandydata – opłata za egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2022 r.”.

Składane do właściwej komisji kwalifikacyjnej zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:

 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego (wypełniony druk zostanie wygenerowany po zarejestrowaniu się w systemie EWNAR),
 2. kwestionariusz osobowy (wypełniony druk zostanie wygenerowany po zarejestrowaniu się w systemie EWNAR),
 3. życiorys (podpisany, dopuszczalny w formie CV),
 4. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,
 5. zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 4, można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (17 września 2022 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,
 6. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny (dopuszczalny jest wydruk wygenerowanego elektronicznie potwierdzenia wykonania przelewu, przy czym należy zwrócić uwagę na status przelewu, tj. czy transakcja została zrealizowana*),
 7. 3 zdjęciazgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (prosimy o czytelne podpisanie zdjęć na odwrocie),
 8. w przypadku osoby posługującej się obecnie innym nazwiskiem niż widniejące na dyplomie konieczne jest dołączenie odpisu aktu stanu cywilnego potwierdzającego zmianę nazwiska (np. aktu zawarcia związku małżeńskiego).

* Potwierdzenie transakcji zrealizowanej oznacza, że transakcja została wykonana i nie ma możliwości jej wycofania, a przelew powędrował już do banku odbiorcy i np. czeka na zaksięgowanie w ramach sesji przychodzących. Potwierdzenie transakcji zleconej do realizacji oznacza, że transakcja nie została jeszcze zrealizowana i istnieje możliwość jej anulowania (np. zlecona w weekend, poza godzinami sesji Elixir) – taki przelew został już zlecony, ale jeszcze nie opuścił banku. Potwierdzenie takie nie jest uznawane jako dokument gwarantujący faktyczne zrealizowanie przelewu.

Wykaz tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2022 r. dostępny jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-w-sprawie-wykazu-tytulow-aktow-prawnych-na-egzamin-wstepny-na-aplikacje-adwokacka-i-radcowska-w-2022-r

 

Informacja dla kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi

Na wniosek kandydata będącego osobą niepełnosprawną, złożony wraz ze zgłoszeniem o przystąpieniu do egzaminu wstępnego, czas na rozwiązanie zestawu pytań testowych zostaje wydłużony o połowę.

Do wniosku załącza się:

 1. kopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.) w okresie przeprowadzania egzaminu;
 2. zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na charakter niepełnosprawności stwierdzające wynikające z niepełnosprawności trudności w dokonywaniu w toku egzaminu wstępnego czynności technicznych, takich jak:
  • odczytywanie tekstu,
  • udzielenie odpowiedzi na pytanie testowe na karcie odpowiedzi;
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1 i 2, dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów związanych z procedurą naboru na aplikację radcowską.