Wniosek o wpis na listę radców prawnych, składa się na piśmie do Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych właściwej ze względu na miejsce odbycia aplikacji radcowskiej, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych do dziekana rady okręgowej izby radców prawnych właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby lub miejsce złożenia wniosku.

Informujemy, że w dniu 23 czerwca 2022 r. odbędzie się posiedzenie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, na którym zostaną podjęte uchwały w sprawie wpisu na listę radców prawnych.

W związku z powyższym osoby, które złożyły egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym, proszone są o złożenie kompletnych wniosków o wpis na listę radców prawnych do dnia 20 czerwca 2022 r. włącznie (liczy się data wpływu).

Wnioski będą przyjmowane w biurze Okręgowej  Izby  Radców Prawnych w Lublinie przy ul. Wallenroda 2E.

 

Osoby wnoszące o wpis po ukończonej aplikacji radcowskiej obowiązane są do wniosku dołączyć następujące dokumenty:

 1. Kartę ewidencyjną (podpisaną) – druk do pobrania poniżej;
 2. Życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej (podpisany)- dopuszczalne CV;
 3. 2 zdjęcia – zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego (prosimy o czytelne podpisanie zdjęć na odwrocie);
 4. Informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku;
 5. Oświadczenie o korzystaniu w pełni  z praw publicznych;
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 7. Oświadczenie o zakończonych lub toczących się przeciwko wnioskodawcy postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych;
 8. Oświadczenie zawierające informacje, czy i w jakich okręgowych izbach radców prawnych wnioskodawca składał uprzednio wniosek o wpis na listę radców prawnych i o rozstrzygnięciach zapadłych w postępowaniu o wpis;
  [druk oświadczeń z pkt 5-8 do pobrania poniżej]
 9. W przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (U. z 2021 r. poz. 1633 ze zm.), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy;
 10. W przypadku zmiany nazwiska: odpis aktu stanu cywilnego potwierdzającego zmianę nazwiska (np. akt zawarcia związku małżeńskiego)
 11. Dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych – w łącznej wysokości* 1806,00 zł na konto OIRP w Lublinie:

66 1240 2500 1111 0010 0399 5559 Bank Pekao S.A. IV Oddział w Lublinie,
w  tytule podając: „WPIS NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH”
a także, jeśli wpłaca inna osoba – bezwzględnie za kogo ta opłata jest wnoszona.

Wszyscy aplikanci radcowscy, niezależnie od trybu, w jakim przystąpili do egzaminu radcowskiego w dniach 10-13 maja 2022 r., powinni przedstawić zaświadczenie dotyczące uregulowania wszelkich należności wobec Izby (zaświadczenie można uzyskać w dziale księgowości OIRP w Lublinie w momencie składania wniosku).

 

Osoby wnoszące o wpis w trybie art. 24 w zw. z art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych obowiązane są do wniosku dołączyć następujące dokumenty:

 1. Kartę ewidencyjną (podpisaną) – druk do pobrania poniżej
 2. Oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub odpis dyplomu uwierzytelniony przez uczelnię lub notariusza (dotyczy osób, które wcześniej złożyły kopię dokumentu);
 3. Informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż  1 miesiąc przed złożeniem wniosku;
 4. Oświadczenie o miejscu zamieszkania uzasadniającym właściwość miejscową Izby, do której składa się wniosek;
 5. Oświadczenie o korzystaniu w pełni  z praw publicznych;
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 7. Oświadczenie o zakończonych lub toczących się przeciwko wnioskodawcy postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych;
 8. Oświadczenie zawierające informacje, czy i w jakich okręgowych izbach radców prawnych wnioskodawca składał uprzednio wniosek o wpis na listę radców prawnych i o rozstrzygnięciach zapadłych w postępowaniu o wpis;
  [druk oświadczeń z pkt 5-8 do pobrania poniżej]
 9. W przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633 ze zm.), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy;
 10. W przypadku zmiany nazwiska: odpis aktu stanu cywilnego potwierdzającego zmianę nazwiska (np. akt zawarcia związku małżeńskiego);
 11. Dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych – w łącznej wysokości* 3010,00 zł na konto OIRP w Lublinie:

66 1240 2500 1111 0010 0399 5559 Bank Pekao S.A. IV Oddział w Lublinie,
w  tytule podając: „WPIS NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH”
a także, jeśli wpłaca inna osoba – bezwzględnie za kogo ta opłata jest wnoszona.

 

* wysokość opłaty określona jest uchwałą Nr 144/VII/2010 KRRP z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych.

 

Informacja dla osób wnioskujących o wpis na listę radców prawnych dotycząca danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie z siedzibą ul. Wallenroda 2E, 20-607 Lublin, adres e-mail poczta@oirp.lublin.pl zwana dalej „Administratorem”.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem iod@oirp.lublin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z wnioskiem o wpis na listę radców prawnych na podstawie 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z ustawy z 6 lipca 1982 r o radcach prawnych art. 24 ust. 1 pkt 1 – 6 , ust. 2 i ust. 2a  (Dz. U. z 2022r. poz. 1166) oraz Uchwałą Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich (tekst jedn. Uchwała Nr 164/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 marca 2021r.).
 4. Przekazane przez Panią /Pana dane osobowe będą wykorzystane do dokonania wpisu na listę radców prawnych w oparciu o ustawę o radcach prawnych i regulamin prowadzenia list radców prawnych oraz do celów archiwalnych.
 5. Zakres danych zawartych w karcie ewidencyjnej określa uchwała Nr 187/X/2020 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie wzoru karty ewidencyjnej.
 6. Odbiorcami Pani /Pana danych osobowych będą upoważnione przez Administratora osoby wypełniające swoje obowiązki służbowe, podmioty którym Administrator zlecił wykonywanie czynności w zakresie obsługi technicznej. Odbiorcami Pani/ Pana danych będą podmioty i organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani /Pana danych.
 7. Okres przechowywania danych określa ustawa o radcach prawnych. Zgodnie z art. 5c ust. 1 ustawy o radcach prawnych okres przechowywania danych osobowych wynosi:
  • 5 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone – w przypadku danych osobowych przetwarzanych przez organy samorządu radców prawnych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań publicznych określonych w ustawie oraz danych osobowych przetwarzanych w ramach nadzoru nad działalnością samorządu radców prawnych;
  • 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone – w przypadku danych osobowych przetwarzanych:
   – w toku prowadzonych przez organy samorządu radców prawnych postępowań: – administracyjnych, – w zakresie skarg i wniosków, – innych przewidzianych przez ustawę lub wydane na podstawie ustawy akty prawne organów samorządu radców prawnych dotyczących radców prawnych, aplikantów radcowskich lub osób ubiegających się o wpis na listę radców prawnych lub listę aplikantów radcowskich, a także osób przystępujących do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską i egzaminu radcowskiego,
   – w ramach nadzoru nad tymi postępowaniami, o których mowa w lit. a
   – przez radców prawnych w ramach wykonywania zawodu;
  • 15 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w toku prowadzonych przez organy samorządu radców prawnych postępowań dyscyplinarnych wobec radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz podczas wykonywania przewidzianych przez ustawę kompetencji nadzorczych nad postępowaniami dyscyplinarnymi w sprawach radców prawnych i aplikantów radcowskich.
 8. Ma Pani /Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania.
 9. Przysługuje Pani /Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
 10. Podanie danych osobowych jest wymagane prawem zgodnie z ustawą o radach prawnych i regulaminem prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich.
 11. Przekazane przez Panią /Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będą służyły Administratorowi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.