Dnia 15 lipca 2021 r. o godzinie 14:00 w Sali Konferencyjne Sądu Apelacyjnego odbyło się spotkanie przedstawicieli lubelskich samorządów prawniczych z kierownictwem Sądu Apelacyjnego w Lublinie. W spotkaniu uczestniczyli w imieniu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie dziekan rady radca prawny dr hab. Arkadiusz Bereza i radca prawny Daniel Paul, zaś w imieniu Izby Adwokackiej w Lublinie –  adwokat dr Krzysztof Kukuryk, z upoważnienia adwokata Bartosza Przeciechowskiego, dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie oraz dyrektor biura ORA pan Łukasz Studziński.

Przedmiotem spotkania były budzące wątpliwości kwestie wynikające ze zmienionych z dniem 3 lipca 2021 r. przepisów ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.), dotyczące trybu doręczania pism sądowych pełnomocnikom poprzez umieszczenie ich treści w systemie teleinformatycznym służącym udostępnianiu tych pism (portal informacyjny). Podczas spotkania poruszone zostały kwestie skutków prawnych takiego sposobu doręczeń pism sądowych, w tym związane z umieszczaniem w systemie orzeczeń sądowych i ich uzasadnień, a także zagadnienie konieczności posiadania przez profesjonalnych pełnomocników konta na w/w portalu. W trakcie spotkania przedstawiciele samorządów wskazywali na praktyczne problemy związane z funkcjonowaniem portalu, sugerując jednocześnie sposoby ich rozwiązania oraz racjonalne kierunki zmian.

W odpowiedzi na pytania o planowane działania przedstawiciele Sądu Apelacyjnego wskazali na wydanie zarządzenia nr 47/2021 w dniu 2 lipca 2021, którym zmieniono zarządzenie 25/2021 z 19 kwietnia 2021 (w załączeniu) w ten sposób, iż do katalogu pism sądowych, które mogą być wysyłane w Sądzie Apelacyjnym bez podpisu dodano „zamieszczane w Portalu Informacyjnym Sądu Apelacyjnego w Lublinie odpisy orzeczeń, zarządzeń kończących postępowanie i uzasadnień w sprawach cywilnych oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”.

Jednocześnie podkreślono, że na obecnym etapie Prezes Sądu Apelacyjnego nie zamierza wydawać dalszych zarządzeń odnoszących się do doręczeń w Sądzie Apelacyjnym poprzez Portal Informacyjny, w szczególności ograniczających katalog pism, które mogą być w ten sposób doręczane. Zarazem wskazano, iż prezesi sądów niższych instancji działających na obszarze apelacji lubelskiej posiadają własne kompetencje w tym zakresie.

Było to pierwsze spotkanie przedstawicieli Sądu Apelacyjnego w Lublinie i lubelskich samorządów prawniczych w celu zidentyfikowania problemów istniejących po stronie pełnomocników, wymianę spostrzeżeń dotyczących portalu oraz ustalenia ram współpracy pozwalającej na zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania w praktyce.