Mając na uwadze tradycje i cele samorządu radców prawnych, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie postanowiła o przyjęciu Sztandaru OIRP w Lublinie. Decyzję o zaprojektowaniu i wykonaniu sztandaru powierzono Dziekanowi Rady OIRP w Lublinie Arkadiuszowi Berezie. Dziekan powołał stosowną komisję w osobach radcy prawnego Sławomira Pilipca jako przewodniczącego i trzech członków komisji. W jej skład weszli: radca prawny Jaromir Miaskowski, radca prawny Wiktor Michałek oraz informatyk Łukasz Kamiński. Komisja zaprosiła do współpracy znawców tematu. Nad właściwym układem heraldycznym sztandaru, zgodnym tradycją, czuwał Pan prof. Henryk Seroka a nad ikonografią artysta plastyk Pan Lech Karczewski. Pan Lech zajął się również, za pośrednictwem specjalistycznej firmy haftującej sztandary, wykonaniem sztandaru w oparciu o swój autorski projekt. Projekt sztandaru pozytywnie zaopiniowała Rada OIRP i skierowała do wykonania.

Sztandar OIRP w Lublinie składa się płata i drzewca zakończonego głowicą. Płat obszyty jest frędzlą i przymocowany do drzewca. Zgodnie z tradycjami samorządu zawodowego radców prawnych w Polsce, ale także w nawiązaniu do praktyki współczesnej symboliki po jednej stronie jest znak samorządu a po drugiej stylizowany Orzeł znak państwa polskiego. Po samorządowej stronie płata na ciemnoniebieskim tle znajduje się złoty paragraf otoczony złotym wieńcem złożonym z gałązek oliwnych, opracowany pod względem artystycznym i kompozycyjnym. W rogach znajdują się herby miast tworzących OIRP w Lublinie: Lublina, Białej Podlaski, Chełma i Zamościa. Po drugiej, państwowej stronie płata znajduje się biały Orzeł na czerwonym tle jako symbol państwa polskiego. Swoim znaczeniem Orzeł nawiązuje również do tradycji prawniczej gdyż w szponach trzyma gałązkę oliwną i paragraf. Zgodnie z symboliką heraldyczną, jak zaświadcza Pan prof. Henryk Seroka, oznacza to że Orzeł nadaje (wręcza) samorządowi radcowskiemu symbol czynienia pokoju (gałązka oliwna) i symbol czynienia użytku z prawa (paragraf). Natomiast ponad orłem znajduje się dewiza: WOLNOŚĆ POD PIECZĄ PRAWA. Jak podaje Krajowa Izba Radców Prawnych, w haśle „wolność pod opieką prawa” użyte są dwa wyrazy, odwołujące się do dwu wartości: prawa i wolności, które są uznawane w społeczeństwie za fundamentalne i które powinny wyznaczać ramy postępowania każdego człowieka. Zarówno słowo „wolność” jak i „prawo” mają pozytywne znaczenie i są publicznie chętnie odmieniane przez wszystkie przypadki. Są również podstawą systemu demokratycznego, w którym są rozumiane jako szeroko pojęte prawa człowieka a z drugiej strony świadczą o odpowiedzialności samorządu zawodowego radców prawnych za bezpieczeństwo i obowiązywanie pożądanych i społecznie akceptowanych norm[1].

Sztandar OIRP od chwili wręczenia towarzyszy radcom prawnym OIRP w Lublinie w każdej uroczystości samorządowej i państwowej. Pierwszy raz poczet sztandarowy wprowadził sztandar w dniu ślubowania radców prawnych w dniu 8 października 2020 r[2]. Sztandar przechowywany będzie w gablocie w siedzibie OIRP w Lublinie.

Na zakończenie warto zacytować słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego:

„Sztandar to rzecz dziwna, zwykła szmata złotem tkana, a jednak w życiu żołnierza przedstawia ona wartość wiadomego symbolu życiowej udręki żołnierskiej, jego dążeń i celów. Przypomina dni jego chwały i sławy, jak również jego bólów i niepowodzeń”[3].

Miejmy nadzieję, że również dla radców prawnych skupionych w OIRP w Lublinie sztandar będzie wartością i symbolem dążenia do celu w postaci jak najlepszego wykonywania zawodu radcy prawnego. Jak podkreśla KIRP sztandar „stanowi symbol istnienia i tożsamości zawodu radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego” oraz że „integruje członków samorządu wokół wartości zawodu i jego tradycji”[4].

 


[1]Krajowa Izba radców Prawnych, http://muzeum.kirp.pl/sztandar

[2]Poczet sztandarowy tworzą szczególnie godni aplikanci OIRP w Lublinie. Uczestnictwo w poczcie jako przejaw uhonorowania członka pocztu odnotowywany jest w jego aktach osobowych.

[3]Przemówienie Józefa Piłsudskiego dnia 11 lutego 1923 r. w Grodnie w kasynie oficerskim podczas obiadu wydanego okazji wręczenia sztandaru w imieniu Prezydenta RP, dla 76 p.p. w Grodnie.)

https://pilsudczycy.pl/regulaminy/poradnik-dla-ubiegajacych-sie-o-sztandar

[4]Krajowa Izba radców Prawnych, http://muzeum.kirp.pl/sztandar