W dniach 28 – 29 października b.r. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych podczas, którego została podjęta uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału.

Zgodnie z Uchwałą Nr 782/XI/2022 Prezydium KRRP z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału począwszy od 1 stycznia 2023 r. wysokość składki członkowskiej wyniesie 111 zł. Dla radców prawnych będących emerytami lub rencistami lub pobierających świadczenie przedemerytalne, wykonujących zawód radcy prawnego wysokość składki wyniesie 60 zł, natomiast dla aplikantów radcowskich 30 zł.

Wysokość składki za ubezpieczenie OC nie uległa zmianie i wynosi nadal 19 zł. W związku
z powyższym wysokość składki członkowskiej wraz z ubezpieczeniem OC od pd 1 stycznia 2023 r. wyniesie:

  • dla radców prawnych wykonujących zawód 130 zł, w tym składka ubezpieczenia OC 19,00 zł.
  • dla radców prawnych niewykonujących zawodu 111 zł
  • dla radców prawnych będących emerytami lub rencistami lub pobierających świadczenie przedemerytalne, wykonujących zawód radcy prawnego 79 zł,
    w tym składka ubezpieczenia OC 19 zł.
  • dla aplikantów radcowskich 30 zł.

Podana wysokość składek jest należna za okresy miesięczne i powinna być uiszczana do końca każdego miesiąca. Składki należy uiszczać na rachunki indywidualne radców prawnych. Szczegółówe informacje dotyczące opłacania składek dostępne są w Ekstranecie dla radców oraz w dziale księgowości OIRP w Lublinie.

Przypominamy, że zwolnieniu ze składek na dotychczasowych zasadach podlegają:

  • radcowie prawni, którzy ukończyli 75 rok życia i nie wykonują zawodu radcy prawnego – począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończyli 75 rok życia;
  • radcowie prawni niewykonujący zawodu radcy prawnego, zarejestrowani w urzędzie pracy jako bezrobotni – począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym radca prawny przedłoży radzie okręgowej izby zaświadczenie o umieszczeniu go w rejestrze bezrobotnych;
  • radcowie prawni będący emerytami lub rencistami lub pobierający świadczenie przedemerytalne lub pobierający świadczenie pielęgnacyjne, niewykonujący zawodu radcy prawnego – począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym radca prawny zawiadomił właściwą radę okręgowej izby radców prawnych o zaistnieniu okoliczności uzasadniających zwolnienie z obowiązku uiszczania składki.

Jarosław Edeński
Skarbnik OIRP w Lublinie