Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny w sprawie I Co 64/19 zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy na listach radców są osoby ze znajomością prawa duńskiego lub osoby, które współpracują z prawnikami specjalizującymi się w prawie duńskim, a jeśli tak o wskazanie danych kontaktowych do tych osób. Sąd wskazuje, że w sprawie prowadzonej przed Sądem Okręgowym w Szczecinie istnieje potrzeba powołania biegłego z zakresu prawa duńskiego na okoliczność:

a) czy w świetle prawa duńskiego w sytuacji, gdy po wydaniu wyroku zasądzającego świadczenie pieniężne na rzecz spółki akcyjnej doszło do połączenia tej spółki z inną spółką w ten sposób, że spółka która była dotychczas powodem została rozwiązana, wyrok ten jest skuteczny i wykonalny w stosunku do spółki powstałej w wyniku połączenia,

b) czy w świetle prawa duńskiego prowadzenie egzekucji przez spółkę, która powstała w wyniku połączenia jest uzależnione od spełnienia jakichś dodatkowych warunków, w szczególności czy spółka powstała w wyniku takiego połączenia musi uzyskać dodatkowe orzeczenie stwierdzające przejście na nią praw z wyroku zasądzającego świadczenie, żeby prowadzić egzekucję.

Wydanie opinii nie wymaga znajomości akt sprawy. Sąd zwraca się z prośbą o możliwie jak najszybszą odpowiedź i z góry dziękuje za pomoc. Odpowiedzi można udzielić na adres wydzial1c@szczecin.so.gov.pl.