ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zakresie: imienia i nazwiska, adres e-mail, numer wpisu na listę radców prawnych, numer wpisu na listę aplikantów radcowskich dla potrzeb rejestracji i udziału w webinarium oraz danych zbieranych w czasie trwania webinarium w celu zapewnienia technicznej realizacji webinarium: adres IP, historia logowań, system operacyjny, nazwa i wersja przeglądarki, rodzaj urządzenia, data i godzina wejścia i wyjścia na/ze spotkania, rola uczestnika spotkania, odpowiedzi na pytania, akcje potwierdzające uczestniczenia w spotkaniu i ich brak. Webinarium będzie realizowane przy użyciu platformy Livewebinar.com.

Pani/Pana dane będą przekazywane prze RTCLab Sp. z o.o. właściciela platformy Livewebinar.com do AMAZON WEB SERVICES Inc. z siedzibą w USA. Dane będą przekazywane w oparciu o standardowe klauzule umowne zawarte w Privecy Shield Framework, które zostały przyjęte przez Komisję Europejską. Organizatorem webinarium jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie z siedzibą 20-607 Lublin ul. ul. Wallenroda 2E. (zwanym dalej OIRP w Lublinie).

Wyrażenie zgody na przetwarzanie ww. danych jest warunkiem udziału w webinarium.

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu cofnięcia zgody proszę zwrócić się do Administratora na adres e-mail: poczta@oirp.lublin.pl.

Niniejsza zgoda jest wyrażona zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie z poniższą klauzulą informacyjną.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu rejestracji i udziału w webinarium organizowanym przez OIRP w Lublinie oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w stosunku do podmiotu, z którym OIRP w Lublinie zawarła umowę na techniczną realizację webinariów.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres trwania umowy z podmiotem odpowiedzialnym za techniczną realizację webinarium, z którym OIRP w Lublinie ma podpisaną umowę na techniczną realizację webinariów oraz przez okres ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w stosunku do podmiotu, z którym OIRP w Lublinie podpisało umowę na techniczną realizację webinariów.

Pani/Pana dane osobowe nie będą służyły do automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

 Zgodnie z rozdziałem III RODO ma Pani/Pan prawo:

  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolne, a w przypadku odmowy nie będzie możliwa rejestracja i udział w webinarium.