Uprzejmie informujemy, że OIRP w Lublinie rozpoczyna nabór zgłoszeń radców prawnych w celu realizowania zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej. Deklaracje udzielania przez radców prawnych nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2021 przyjmowane będą od dnia 15 października do 26 października 2020 r. (liczy się data wpływu deklaracji do OIRP).

OIRP w Lublinie informuje jednocześnie, że wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i zastępcą wyznaczonego nie może być radca prawny:

  1. karany dyscyplinarnie – do czasu zatarcia skazania;
  2. z którym umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego;
  3. który nie dopełnił obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym;
  4. który zalega z opłatami z tytułu składek członkowskich w dniu składania deklaracji.

Deklaracje składać można:

  1. w formie teleinformatycznej [LINK – KLIKNIJ TUTAJ] za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego po kliknięciu przycisku “DALEJ” – potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia system wysyła automatycznie;
  2. lub w formie papierowej na druku „Deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej” dostępnym do pobrania poniżej (skan deklaracji należy przesłać na adres npp@oirp.lublin.pl lub pocztą na adres OIRP).

Jeden dokument deklaracji może dotyczyć tylko jednego powiatu, w przypadku woli świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w większej liczbie powiatów na każdy powiat należy wypełnić odrębną deklarację.

Uwaga: Prosimy o przesyłanie deklaracji tylko w jednej formie.