Uprzejmie informujemy, że OIRP w Lublinie rozpoczyna nabór zgłoszeń radców prawnych w celu realizowania zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej. Deklaracje woli udzielania przez radców prawnych nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2022 przyjmowane będą od dnia 8 października do 22 października 2021 r. (liczy się data wpływu deklaracji do OIRP).

OIRP w Lublinie informuje jednocześnie, że wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i zastępcą wyznaczonego nie może być radca prawny:

  1. karany dyscyplinarnie – do czasu zatarcia skazania;
  2. z którym umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego;
  3. który nie dopełnił obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym;
  4. który zalega z opłatami z tytułu składek członkowskich w dniu składania deklaracji.

W związku z sytuacją epidemiczną deklaracje składać można wyłącznie w formie teleinformatycznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego po kliknięciu TUTAJ – potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia system wysyła automatycznie;

Jeden dokument deklaracji może dotyczyć tylko jednego powiatu, w przypadku woli świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w większej liczbie powiatów na każdy powiat należy wypełnić odrębną deklarację.