Uprzejmie informujemy, że OIRP w Lublinie rozpoczyna nabór zgłoszeń radców prawnych w celu realizowania zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej. Deklaracje woli udzielania przez radców prawnych nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2023 przyjmowane będą od dnia 21 października do 6 listopada 2022 r. (liczy się data wpływu deklaracji do OIRP).

OIRP w Lublinie informuje jednocześnie, że wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i zastępcą wyznaczonego nie może być radca prawny:

  1. karany dyscyplinarnie – do czasu zatarcia skazania;
  2. z którym umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego;
  3. który nie dopełnił obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym;
  4. który zalega z opłatami z tytułu składek członkowskich w dniu składania deklaracji.

Deklaracje składać można wyłącznie w formie teleinformatycznej za pośrednictwem poniższego linku:

https://lublin-npp.kirp.pl/

Po kliknięciu w powyższy link zostaną Państwo przekierowani na stronę, gdzie należy podać adres mailowy, który posiada OIRP w Lublinie do kontaktu z Państwem.

Po podaniu adresu e-mail – system na Państwa adres mailowy wyśle kod dostępu, należy sprawdzić skrzynkę pocztową i podać otrzymany kod dostępu, który składać się będzie z 4 cyfr.

Instrukcja obsługi programu dot. NPP znajduje się poniżej.

W przypadku osób posiadających uprawnienia mediatora, należy złożyć dwie deklaracje w obrębie 1 powiatu: 1 dot. punktu NPP, 2 dot. punktu mediacji.

Osoby nieposiadające uprawnień mediatora składają jedną deklarację, która może dotyczyć tylko jednego powiatu.

W przypadku woli świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w większej liczbie powiatów należy zaznaczyć powiaty na które chce się złożyć deklarację.